ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೧೩೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಸಿವಾಗ ಆಯಾ ಶಾಖೆಯ ಪೊ ಷಣೆಗಾಗಿ ಇದೇ ಮೇರೆಗೆ ೧ ರೂ. ಸ್ಥಳ ಯು ವರ್ಗ ಕೊಡತಕ್ಕದೆಂದು ನಿಬಂಧಿಸಬಹುದು " ಎಂದೂ ಮಾಡಿದ ಸೂಚನೆಯ ಮಾತು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ವದನೆಯ ವರ್ಗದ (೧೦ ರ ವರ್ಗಣಿಯು ಅತ್ಯಧಿಕವೆಂದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಸೇರದೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ಆ ವರ್ಗವು ನಿಂತು ಹೋಗುವುದೆಂದು ಪ್ರಮುಖರಾದ ಸದ ಸ್ಯರು ಇವರ ವಾಸಿಕ ಸಭೆ ಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವ ಯುಪಟ್ಟರು ತಥಾಸಿ ಈ ವಿಷಯವು ಮುಂದಿನ ವಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಪರಾಲೋಜಿಸಲ್ಪಡಲು ತಕ್ಕುದಾಗಿದೆ. ರಚನಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ “ ಸದಸ್ಯ” ಪದವು “ ಆಜೀವ “ ಸಾಧಾರಣ” * ಗೌರವ ” ಮತ್ತು “ ವಿಶಿಷ್ಟ ” ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಮತ ) ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. “ ಮಹಾಪೋಷಕರು " ಮೊದಲುಗೊಂಡು “ ಸಹಾಯಕರ ” ಪರ್ಯಂತದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ೫ನೆ ಮ ವ . ಇತರ ನಿಬಂಧ ನೆಗಳ ಸದಸ್ಯರು *ಗಳಗೆ ಮಡ) - ಅಭಿಮತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಅಧಿ ಕಾರ' ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ದೆಸೆಯಿಂದ ಉಳಿದವರ ಅಧಿಕಾರ ಲೋಪಬರುವಂತಿದ್ದರೆ , ಸದಸ್ಯ' ಎಂಬ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ೧೦ ವರ್ಗದವರೂ ಸೇರಿರುವರೆಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ, ಇನ್ನು, ಯಾವದೊಂದು ಸಂಘದ ಅಥವಾ ಮಹೋದ್ದೇಶದ ಉತ್ತ ರೋನ್ನತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕರಿಗೆ ಮೊದಲಲ್ಲಿದ್ದಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹವು ತದನಂತರದಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮಗೆ ಮಾರ್ತ ವಿಶೇಷವಲ್ಲ ; ಲೋನ್ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಹೀಗಿರುವುದು, ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಅಂತಃಕಲಹ ಗಳುಂಟಾಗಿ ಅನ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೂ ಸಭ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೆಲಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಮಹೋದ್ದೇಶವನ್ನು ಮರೆತು ಸಂಘದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉದಾಸೀನ ರಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕರಾಗುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಪುನಃ ಪುನಃ ಬರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳದೆಸೆಯಿಂದ ಕೆಲವುವೇಳೆ ಸಂಘವೇ ಮುರಿದು ಹೋಗುವಷ್ಟು ಗಂಡವೂ ಪಾಶ್ರವಾಗಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಆಗಿಂದಾಗ ವರ್ಗದ ಕೂಡಿಸುತ್ತಲಿರುವುದೂ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯ ಕೆಲಸವೆಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ