ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೧೩೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

by". - 2 ! ! A ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಂದಿಷ್ಟು 1 ಕ್ಷ್ಯವಗಿ 23: ಈ : hದೆ, ಇ- ಧ ಸ : ತ್ಯಜ : ದ ಇಷ್ಟೆ. ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕಾರ್ಯನ: ೯ಕವು ಡಲಿಯಲ್ಲಿರಬೇ೧ದು ಈಡ (ಎಂಗ, ಮೊದಲನೆಯ ಸ' ' ನರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ನಟಿ - ೧-ಗ ಯಾವ : ಸ್ಮದಿಂದ ಸಸಿ ಬಿಸಿ ಮಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಎಲ್ಲ - ರು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಸೆಲಬ ಹುಬು' ತಿ ಜ: * ಇಂಧ : 'ಯಲ್ಲಿ ಆಗ ಇತಾಟದ ರವೇ ಚನ: ಶ್ರೀ ೪.3., - ಆಯಾ se : Vದ ಸಳ ೧. ಜನರು ವರೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದುವುದರಿಂದ ಬರಿ: (trav111C - Aವು ನಿ ಸ ಗ {\ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ * ಆಯು * ಇ - - ಕ್ಕಿಂತ ಚೆ: ರಂದು ? .ಗಿ ಆರಿಸುವುದು ಎಂದು ನನಗೆ “ ಇರುತ್ತದೆ, ಆ..... ..... ... ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಿಬಂಧಿಸಿದ ಅನುಭಲವಾಗಬಹುದು.... (i) ೨೦ ಮಂದಿಯನ್ನು ಆಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರಮಾಣವನುಸರಾಗಿ ಆರಿಸು ವುದ:-- ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ವಗ೯ಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ೪೧೧ ಸಭಿಕರಿದ. ಆವರಲ್ಲಿ ೨೧೦ ಮಂದಿ ವೆ.ರಿನವರೂ , ೧೧೧ ಮಂದಿ ಬೊ೦ಬೆಯವರ ೭೫ ಮದ' ಸಿನವರ, ೨೫ ಕೊಡಗಿನವರೂ ಇದ್ದರೆ, ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸೆ.೧ರಿಗೆ ., ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ 3, ಮce ಸಿಗೆ ೪, ಕೊಡ ಗಿಗೆ ಒಂದರಂತೆ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆ: ಗುವುದು, ಈ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಆಯಾ 333ಾರ್ವತಿಯ Jಲದಲ್ಲಿರುವ ಸಭVAವರ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಿರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಬೊಂಬಾಯಿಯ ದಕೀಯ ಹಿಂಸೆ ನಗಳ ನ್ನು ಪ್ರಕವಾಗಿ ಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಆವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, - (ii) ಉಳಿದ ೨೦ ಮ:ದಿ ಪ್ರಸಿಧಿಗಳನ್ನು ದೇಶಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಆಯಾ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಹಾ ಈ ಬಹುದ; - ಉದ ಹಣೆಮಾ, ನಾನು ಹಿಂಬೆಕೊಟ್ಟ ವಗಿ೯ಕ ಎಣವು ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪಕ್ಷ ದಲ್ಲಿ ವೈಷಕ, ಆಶ್ರ ದಂತ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರೆಂಬ ಈ ಮರು (ಈಗ ತಿದ್ದು ಪಡಿಯಾದಂತೆ ಆರು) ವಗ: ಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಅಧವಾ ಇಬ್ಬರು, ಒಂದನೇ ವರ್ಗದ ಆಜೀವಸಭಾಸದರಿ೦ದ ಜನರು, ಎರಡನೆ, ವರ್ಗದ ಆಜೀವ ಸಭ್ಯರಿದ ೪ ಜನರು, ೧ನೇ ವರ್ಗದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭಾ ಸವರಿಂದ ಮೂರು, ೨ನೇ ವರ್ಗದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ ಭಾದದಿಂದ ಇಬ್ಬರು, ಮತ್ತು ಇದುವರಿಗೆ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬಾಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಕಾರವಾಳಿ ಒಳ ಭಿತರ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ೪ ಅಥವಾ ೫ ಜನರು ಹೀಗೆ ೨೦ ಜನರನ್ನು ಆರಿಸಿಕಳ್ಳಬಹುದು, ಈ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳಿದ ೪ ಅಥ7) ೫ ಮಂದಿಯನ್ನು ಕರೆಸಿವ ೯.೯ಗೆಆ ಯು ಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮದ ಮೂಲವಾಗಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಚುನಾವರ್ಣಿಳಲ್ಲಿ ದುಗ್ರ ಹವೇ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಬೆಸೆಯ. ಎದ ಉಂಟಾಗಬಹL :.: 14°29 : ಧರಃ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ದೊರೆತಂತಾಗುವುದು, ಚುನಾವಣಿಯ ಎ : 745 ವಾರ್ಥ (Honorary) ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೊಂದು ವರ್ಗದವರೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು, ಈ ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ, ಕಾಠ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ? ವ ಮತ್ತು ಕಾ. ನಿ. ಮಂಡಲಿಗೆ ೫ ಜನರಿಗೆ ಮೂಾರದೆ " ಪಂಡಿತ 1'ರನ್ನು 3. ನಿರ್ವಾಹಕ ಮಂಡಳಿಯವರೇ ನಿಯಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಸರು 3. ೨ ( 4 ) ೧ by