ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೧೩೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

1 43 | he s ಆರಿಸತಕ್ಕ ಅಯಿದು ವ:: ದಿನ ನ ನ.*ಕ ಸಭ7 ತ : ೧ ರಿಸೆ ಬೆ* * ಒicತಿಲ್ಲ; ಹಿಂದಿನಿಂದ ಆರಿಸಿ **ಹದು ಆವು ಕಾ. ಸಿ. 7 ಸ್ಮರೆ ಎ.ದರೆ ಯಾರು ಯಾರು ಕಳುಹಿಸಿ.ಡವರೆ. • ಲವರೆಲ್ಲರ ಬಿ.ಜಿ.: ತರಿಸಿ .೦ಡು * * * * ಇದು ಯಕ್ಸ್ವು. ವಲ ೧೦ ನೆಯ ವಿ •cಧನೆ ಈ ಆಳ ಕತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಸಚಿ..ನ:-- * ೧೦ ನೇ ನಿಬ : ಧ... ಇದರಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೆಲೆದ ಕಾ. ನಿ, ಸಭಿಕರ ಬಹುಮತ ಬಂತೆ ವರ್ತಿಸತಕ್ಕದೆಂದು ಮಾತ್ರ ಜೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ * ಇವ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕರ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ-ದಾಹರಣೆಯಾಗಿ, (a) ತೆವದ ಕಾ ಸಿ, ಸದಸ್ಯರ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ , (b) ಯಾವುದೊಂದು ನಿಬಂಧನೆಯ ಅರ್ಧದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮತಭೇದವುಂಟಾದಾಗ, (C) ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಗಾಗಿ ಯಾರದರೂ ಸಚನೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿರುತ್ತ ಅವನ್ನು ಆ ಮಹಾಸಭೆಗೆ ತರಬೇಕೇ, ಬೇಡವೇ ? ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವಾಗ,... ಕಾರ್ ನಿರ್ವಾಹಕಸಭ್ಯರೆಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ವವೆಂದು ನನಗೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲಲ್ಲಿ, ಕಾರನಿರ್ವಾಹಕರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಸAಚನೆಯನ್ನೂ ಅವರು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಮಹಸಭೆಗೆ ತರಬೇಕೇ? ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ವಿವೇಕ ಬುದ್ದಿಯನ್ನು ಪಯೋಗಿಸಿ ಹಾಗೆ ತಾರದೆ ಬಹುಮತದಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಳ್ಳಿಬಿಡಬಹುದೇ ?-ಎಂಬ ವಿಷ ಯವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ? ಈ ಮAಲ ನಿಂಧನೆಗೂ ಹೊಸ ೧೦ನೇ ನಿಬಂಧನೆಗೂ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೇಲೆ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ “ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಲಕಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಆ ನಿ. ಸದಸ್ಯರ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ವೆಂಬದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಹೊಸ ೧೧ ನೇ ನಿಬಂಧನೆ ಬೆಲ್ಲಿ “ ವರ್ದವ. ಧ್ಯದ (Half yearly)ಸಭೆ ” ಎಂಬ ಬಂದು ನೋಡದೆ ಮರ ಏಪಾ ಕ ವಡಿ, ಆ ವರ್ಷವಧ್ಯದ ಸಭೆಯು “ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಕೆಟ್ಟ ನವರಾತ್ರಿ. ರಜದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು " ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿರ. ಇದಿದೆ, ಇತರ (ಕನಿ. ನಿ.) ಸಭೆಗಳ ಕಾಲ್ಯವಿವರದಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುವ ಔಷ ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ವರ್ಷಮಧ್ಯದ ಸಭೆಯ ಪರಿ ಕನಿಗೆ ವೆಂಬರುಗಳು ಇಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ” ಎಂದು ೧೦ನೆಯ ನೂತನ ನಿ೬ ಧ ನೆಂದು ಹೇಳಿದೆ,