ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೧೩೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

+ ಆತಗೆ ಈ ವಿ, ಸದಸ್ಯರು ಕೇಳಿ ಈ :ಡ ಗ ಸಭೆ ಸೆ' ೨೯ ಮರು ಆವ ಶ್ಯಕವಾಗುವಂತೆ ಆ ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ; ಇದಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ೧೦ ವದಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದಷ್ಟು , ಸಿ. ಸದಸ್ಯರು ಲಿಖಿತವ೯೪ವಾಗಿ ಆಪೇ ಕ್ಷಿಸಿದರೂ ಆ ಲಿಖಿತವು ತಲುಪಿದ ೧೫ ದಿನದೊಳ್ ಗಾಗಿ ತಪ್ಪದೆ ಸಭೆಸೇರಿ ತಕ ದು" ಎಂದು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಂಥ *ವ : ಗಣ *ಸ ವಿಶೇಷ ಸಭೆಗಳ ೩೧ನೇ ನಿಬಂಧನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಇಗ ಇದು. ವಷ“ಮಧ್ಯದ ಕ?, ನಿ, ಸಭೆಯು ನವರಾತ್ರಿ ಯ ರಜದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೆ- ಕೆಂದು ೧೧ನೆಯ ನಿಬಂಧನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆಯಷ್ಟೆ. ಮೈಸಗಿನ ಓರ ಗ ಸಮಸ್ಯರಿಗೆ ನವರಾತ್ರಿ ಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದುದಿನ ರಜೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನವರ: ತಿಯ ವಿಶೇಷವೇನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ, ಡಿಸೆಂಬರು ಈ ಡಯ * * * • ಸ ರಜದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವರಾದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಜಾ ಯಿರುವು ಆಸೆ - " ಮುಂದಿನ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಏರ್ಶಾಡುಗಳನ್ನೂ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನುಕಣಲವಾಗಓಹುದು ೧೩ನೇ ನಿಬಂಧನೆ:-೪ಾ ನಿ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ೩೪ ರಿಂದ ೬೦ ಕ್ಕೆ ಏರಿರವುದರಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ೭ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ೬೦ಧಿ ಕಾರಿಗಳಲ್ಲದವರು ೫ ಮಂದಿ ಬಂದಿರಬೇಇಂದು ಗೊತ್ತು ಪಡಿಸಬಹುದು, - ೧೬ನೇ ನಿಬಂಧನೆ:-ಕಾ. ಸಿ. ಸಭೆಯ ಕನಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಯಿವರ ಅಯಿ ಮಮಂದಿ ಮೊತ) ಬಂದಾಗ ಇಬ್ಬರು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರೂ ಯಾರೊಬ್ಬ ರನ್ನು ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಸೇರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. ಇದು ಯುವೆಂದು ನಾನು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸಭೆಗೆ ಬಂದವರೊಳಗೆ . ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು, ಯಾವನು ಆ , ನಿ. ಸದಸ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರೆದು ತಿಳಿಸಿ, ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕಳಹಿಸಿ ದವರೊಳಗೆ ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ನಿರಾಕರಿಸ ಬಹುದೆಂದು ನನ್ನ ಅಭಿರುವು, ೧೭ನೇ ನಿಂಬಧನೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತ ಬರೆದಿದ್ದೇನು - 4 ೧೭ನೇ ನಿಬಂಧನೆಯಲ್ಲಿ No applicant for Honorary membership' * ಎಂದರೆ ಸನ್ಮಾನಿತ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಮನುವೆ ಮಾಡುವ ಯಾವನಾದರೂ,” ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್