ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೧೩೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

by n s u 1 ? a her 5 Jಆ 1 6 ತಿ "

et : TU ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ 3, ಬಶಮಾನದ ಕದನ ವ, ನಡೆವಾಡಿ ಸರಬರತಕ್ಕ ೧೨ ನೆಡು ನಾನು ಎನ್ನು , ಕನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ. ಆ ವಾಶಗಳಿಲ್ಲ ವಾದುದದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರ 'ಯ ನ. ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳದೆ: ತಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಧ ಸ 'ಚನೆ : ವನಿತ ಮೊದಲು ಶಾ ನಿನಗಳ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆವರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ದ ಮಜೆಸಿ. ಬೆಲ್ಲ ಬಂದ ಟೆರುವಡೆ: ದು ನನಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ 14 BA ಪದವು ಇ೦೧ ಗ೩ ಗೆದೆ. (Twಳಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಂದಿನ * ಚಳಿ ಗರR ಘಿ'.'ತಾ 13 ವಷ: 'ವು. { ಸಿಂಧತೆ.: 71ವ " ವಿಶಿಷ್ಟ ಸದಸ್ಯ ದ “ ಹಳ್ಳಿ ಗಳ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ . ” ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇy,: ಬನಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾರೊಬ್ಬ ರನ್ನ ಅ ಥ ಸ ವಸ್ಯರಾಗಿ ಮಾಡುವುದು. ಈ ವನ "ರವಿಸುವುದಕ್ಟ್ ನಿನಾ ಆ ನಂದ ತಸ ತೆಗೆಯಿಸಿದ್ದು ೨೯; ಅಜೆವಿವಅವರ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾವ ಕೆಲಸ ಭೂ ಅವರು ಮಾಡಿದೆ. ಆ ನ ತಾ* ಏವರು. ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಬೇಕಾದ ಅನೀನ: ? ಅದ) L:) - “ ಅವರ:ಗಳಗಿದು ” ಎಂದ ಮ.೦ದಿನ ಎಲ್ಲ ಒಣೆ ಯನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು “ಇಂಥ ಸದಸ್ಯಳ:ಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಃ ಅಜೀವ ಸದಸ್ಯ ರುಗಳಿಗಿರುವ ಭಾರತ ಸ ತಂತ್ರಗಳು ಇರತಕ್ಕದು ” ಎಂ. ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಸಾಕಾಗುವಂತಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾ. ನಿ, ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಮಹಾಸಭೆ ಯೆ ಯಾರಾದರೂ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನು ಗೌರವ ಅಥವಾ ವಿಶಿ ಸ ಸ್ಯ ರಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ವಾದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ವ್ರ..ಓತಾ ?” ಎ೭ -3 ದಾದುದ್ದರಿಂದ, “ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಕೂಡದು ' ಎಂಬ ಕಟ್ಟY ರ್C ? : “ ಇಂಥ ಸೂಚನೆಯು ಮೊತ್ತಮೊದಲು ಕಾ ನಿ ಮಂಡಲಿಯ ಎ.: . : ಇಡಲ್ಪಟ್ಟು ಅವರಿಂದ ಸಮ್ಮತಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೇನೆ ವಿನಾ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಾಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಬರಕೂಡದು. ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ೧೪ನೇ ನಿಬಂಧನೆ:-.ಇದರ ಜೊತೆಗೆ “ ಸದಸ್ಯತ್ವವು ನಿಂತುಹೋದ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಯಾವನೊಬ್ಬನಿಗೆ ತಾನು ಈ ಮೊದಲು ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿ ರುವ ಧನ ಆಥವಾ ಇತರ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಆರ್ಹತೆ ಇರ | °h 3 & +