ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೧೪೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

. 12 + . ( ; x - : GS ". ಕ್ಷೇರ್ತ ನಟ ಮತ , ಸ: . ಇ ..? - : {:- -: 1: 1: 1: ವೆ: 3 5.ಪಿ.'.ವ -... " : "" ೩.೯: * ಮನೆ ) ಉ . # 2, 3, 5 - ಏನ್, ವ ' ಧ: * ವ ವ ತ . . ಚಿ -5ಾ ೬ + : ಗೆ 3 – C ೯, ೧ ಎ. ಟಿ. - ಜಿದ : " ಒ 2 )

  • ದೆ. ಸವೆದ ಆ ಆ ಆವ ರsಪಿ ನಾರ್ಯ ಡಿಸೆ

ಕೆ 3 11 4 . G

4 1 P age

3

2 + 1 2 4k ೨ •r +r 2 DV . - JD ನಿತೆ “ಪಯೋಗದ ಆಸ್ತಿಯು ಈ ಕೆಳರ್ಗವಗಳನ್ನು ೪೬ಂದರಮ.-- . 4 21)

1. (i) : ನ : ", ದ , ಆ ಮ ಪ ದವಂದಿ ವಿಳು ಶತಾದ ಬಿರವ ವ " . . ; (i) ಕಟಕೃತ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಆಸ್ಪನ್ನವಾಗುವ ಬಣ್ಣ: (i) ಸಕ್ರ ಮ :ಗ೦೩ ೩ ಸದರಿ ಟಿ ಇ ನಿ.ಸತ೫ಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ರೂಪವಾಗಿ ಬೆರೆವ ತ; (iv) ಶಾಶ್ವತ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸೇರತಕ್ಕವಕ್ಕದಾದ ಇತರ ವಿವಿಧ (Miscelaneous) ಮೊಲಗೆಗಳು (3) ನಿಕಟ ಸಯೋಗದ ಧ ತದಿಗಣಿ ಸಾಗದಂಥ ಯಾವುದೆಂದು ಪ್ರತಿಫಲ ಬರತಕ್ಕೆ (trctactive) *ಲಸ ಈಗಿ, ಕಾಭ್ಯವಿರ್ವಾಹಳವು, ನಲಿ ಯವರು ಒಟ್ಟು ೯೬, ನಿ ಸದಸ್ಯ ರ್ಬಳ ವನದಿಂದ ಒಪ್ಪಿದರೆ, ತಕ್ಷತ ನಿಭಮಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಾಲಿಕವಾಗಿ #ಗೆದ , ಉತವೆ. * *ಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇಂಥ ಹಣವನ್ನ ಸಾಲ (I.oan) ದಂತೆ ತಿಳಿಗ , ಶೇಕಡ ೩ಗಂತ ಬಡ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ತರೆಯಾಗಿ ಪುನಃ ಅದೇ ನಿಧಿಗೆ ಸೇರಿಸತಕ್ಕದು.

  • ೨ನೇ ನಿಬಂಧನೆ:-ಇರ್ದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಾದಂತೆ ಉಪನಿಬಂಧನೆಗ ಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾ, ನಿ, ಮಂಡಲಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ; ಮತ್ತು ಈಉಪನಿಬಂಧನೆಗಳು “ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆಯು ಕೂಡುವವರೆಗೂ

1 1 1

(1

  • h

r

( 13 { "y ? .