ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೧೪೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ತದೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ನಡೆಯಲು ಬೇಕಾಗಿರವ ಸದ ಸ್ಯರೆ ಈ ಸಿಮ್ಮ ರ್ಸಶಿಯನ್ನು ಎಲ್ ಸಿ ಹೆ೦೪ ರ ವ್ರದಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಯಾವ್ಯದೆಂದು ಸರ್ಣನೆಯು ಕರಿಷತ್ತಿನ ಹೇಗೆ, ಎಷ್ಟು ಮತ? ೪: ದ. 2 ch' ಚಾರವಾದಂತೆ ತಿಳಿದು ತಕ್ಕುದೆಲ೬:೧ ಆcಡ೬.ರ. ಇದಿ, ಗ : ರಿಂರ ಈಗನ : ಸಿರ್ಸಿ ಧಣಿ :ನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ನಾ” V : ೨ ದರ ಮೊದನೆಗು ವಸಿ "ವಾಗಿ ಸೆರಿಸಿ, “ ವತಕ # ೪ು ಆ ಧಿಕ ಎ 1 ವುಳ್ಳ ಸದಸ್ಯರೊಳಗೆ ಕನಿಷ್ಟಪಕ್ಷ .L { cಡಿ ವಿವಾದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದೆ ಸರಿ ಪತ್ರಿನಯಾನಸಭೆ ಯ ಸರ ಯತಕ್ಕದ; ಮತ್ತು ಅನ್ಯಥಾ ಧಿಸಟ್ಟರೇ ವಿನಾ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಹಿಜ.ಮತದಿಂದ ಅಂಗಿ - ಕರಿಸ ತಕ್ಕುದು ಮತಗಳು ಉಭಯ ಪಕ್ಷಕ ಸಮಾನವಾಗಿರುವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ತಮ್ಮ ಮತದಂತೆ ಸಿಆಯ ಗೊಳಸತಕ್ಕದು " ಎ೦ಬ ಜಿ ಎಸ . 4ನೇ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ. Lov“ನೇ ನಿಬಂಧನೆ:-ಸದಸ್ಯರು ಸೂಚಿಸತಕ್ಕೆ ಓದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ನೋಟ ಸು ಪಡದ ಒಂದೇ ವಾರದೊಳಗಾಗಿ ಕಾರ್ ದಶಿಗಳಿಗೆ ತುತಪಡಿಸುವುದು ಒಹು ಕಷ್ಟವೆಂದು ನನಗೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. `ನೋಟೀಸು ಮರುತಿಂಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ (೦೭ನೇ ನಿಬಂಧನೆ ಒರ. ವುದರಿಂದ, ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು " ನೋಟಿ'ಸನ್ನು ಪಡೆದ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗಾಗಿ?” ಎಂಬುದರ ಬದಲಾಗಿ “ ನೋಟೀಸಿನ ತಾರೀಖಿನಿಂದ ತರುವಾ'ದೊಳ ಗಾಗಿ ” ಎಂದು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಯುಕ್ಯವಾಗಿದೆ ೪ನೇ ಉಪನಿಬಂಧನೆ:-ಕಾ, ವಿ ಮಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಾದ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹಂಗಾಮಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವಾಗ್ನಿ ಆಸಭೆ ಸೇರ ವವರೆಗೆ ಈ ಸಿ 'ಮಂಡಲಿ ಯವರೇ ಭರ್ತಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ; ಆದರೆ ನೇಮಕದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಿರ್ಬಂಧವೂ ಇರುವಂತೆ ತೋರು ವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ " ವ ತ ( ಇತರರನ್ನು ' ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳ ನಡುವೆ ” ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಅದೇ ಗ್ರ೦ತ್ಯದ ಅಥವಾ (ನಾನು ಸೂಚಿಸಿದ ಮರೆಗೆ ತರಗತಿಯ ಕಮದcತ ಚುನಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟನ