ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೧೪೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

{{; = > ತಿ - HE

  1. s

A , 244 " 2 4 1 1 1 ) - - ... " 1 - ೪ || IND

  • *

'? T ವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ನೌ# ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು (Establishment) ಕೆಜಿ ಇಬಹುದಿ, ತಕ್ಕ ನಿಂಧಿನ ೪ ಮೂw do i ಸಸಕ್ಕೆ ಕೈಇಲbರೆ (622: ತವ ಅವಿತುವು W US $ :ಪ?Sle Bನವ. ಒ1:33 « ಇwsSuk &ಮೈ ವಿ ವಿ ಇs: ,

  1. s• Fri 6. - 8 +vi. > . .. >> ಪt - * , ( 1 ಬೆತf ಅಥವಾ ಇತೀತ - ಇತಿ A. , * * * * * * •4 ಸುವ್ರದ ಜ, 4 4 .: 1 : 44, » ' '. . > >
- ಫಿಸಿ 'ನ: ? Tಒಟ್ಟ” : : ..ಇ## - - - - - - ಸಮ್ಮ”* ಸವು ಇ¥.. { * * * * : :: 46: : - ೩' * 34 (Aಣಿ , “ ಓಂ, &##LA - Y+: • ** ೯ ಆನ್ಲೈ ೧೨ ವtwಮ ಘ * * ಎಸಿ-ು :ಟಂತೆ ಆಗಲehuli ಬೀಡಿ ಇಟt, yಸಿನೇ ಭಾಟt : ಮೈ KJA . ' ' ನಹಿ, ಪು ,4 & 10. 5. 2 - ಮ ೧ ಪ ದ + ಒ೦ ಬರಲಿದೆ:೧. ವಚಸಿನಿ” ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದು,Li, ಅಲ್ಲದೆ ವya (ದನೆಯು ನಮ್ಮ ಳ ಸವಿನ್ನು - ಬೀಸೋ : ಬಿಇ(ಸಿಸಬೆ+ಇt » ಬೆ/ಎಂಟಾಯಿ ಪಾತ್ಯ ಸದಸ್ಯನ್, # Jಕಿಂ 47 ವ್ಯಸ/ C; ನಿಮ) ಛ ಪ್ರಮನವರ, ನಿಭe ಕ'ಟಿಸಿ ಬt> *F& # ೪೯ನೆ * “ಭವನ್ನು ಟುಮಾಡಿದವು, ಜ71ಂದ:ದಿನಿಂದ ಸರ್ವಸವ ಇರ್ವ ಗಿಡ ಮತ. ಈ : ಗಳನ್ನು ಮುಗಿದ ಬೇನೆ ವಿನಃ ವಂದನ + ದ + , ಇ - ೯ ನೇ

r 1 1 ( 1 3 1 1 a | 1

h**

, . ! ಆ 3 ,

5 1 S } } }

  • 1

= ) 1 1

it

T _ L೨

3

  1. 1 1

5 , 3 “WS & 1 1 ! -1 1 'Y

1

Y &

+ 1 . &

  1. 4

5 " L, 4 + 1 04 1 1 #g y

E

  1. ಗ , ಸ * * * . . ನ ಡಿ : 19 7 2 C 4*5 - ಪುಟ > #ff8 - ಇವು : ೩ ಷಿ - ' " . ? " - " ". .' * * * \ph : ? . ಆತ್ಮದೆ?ವೃ ? KR - 2 ಟಿ-4 : 30: 5:". Farವ ಗ ಚ ಜ

.:. 7: 1 - GP on 2 k / . 3 , 1 1 1 1 BY 1, + 4 » + ೭ 11 sh. 1) ವಿ

5 " 5 ಜೀವನ $ ೯ ಖ ತ

RK
- ಟಕ

॥ ೬:: ಇ ಫಿ: . . : AY :

  • * * * * * 1: 1) ವೈ ಎ *
  • * XizF*

3

? 6 1 6.

| Are ,