ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೧೫೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

1 - 19

ನt 1 9.

5 x ಕರೊಡನೆ ಸ್ನೇಹವುಂಟಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು, ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೈ ಸರಿನ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು, ಬೊಂಬಾಯಿಯ ೪ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮದಾನ - ಜಿಲ್ಲ, ಚೈದರಾಬಾದಿ: ೧ , ೪ಣೆಗಳು 11- ಆಂ#ು ೧೫ ಮuಳಗಳನ್ನೆಪ: ಡಿಸಿ ಇಂದು, ಸಾಧ್ಯವಾದ ಜಾಗ ಪ್ರತಿವೆ. ಒಬಲ್ಲ ಯue ಪರ-ನದಿಂದ ಸಮ್ಮೆ ನವ ನಡೆಯಲ್ಲ, ಆಸಕ್ತಃ ಒಪಡಿಸಬೇಕಿ; ಮತ್ತಿ ಒಂದೂವವಿ ಸಮ್ಮೆ - 47 ಪವು ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿ ಕಿತ್ಸೆ ಪ ದಾಟುವ ವರೆಗಾದರೂ ಇNJ ದು ನಡೆಯದಂತೆ ನೋಡಿ & deಳ್ಳಬೇto: ೮.: ವುದು (iii) bದ ಸಮ್ಮ' ಸLAು.ವ ಕಾಲ... ಆದ ಬ ಮುಂದಿನ ಸಮ್ಮೆ : ಇವು ಎಲ್ಲಿ ಸಡೆ. *ದಂ ವಿಷಯವು Tue ವಾ?' ಬೇಸ್, ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಬೆಳೆ. 3.ಸ.ನಿ ಸಿಟಿ ಸದಸ್ಯ ಟಿ. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಭಲ್ಲೆಯ : $ 4 ಜ 24 4. "* * * :: ದುಷಿ » ಅಲe * ಬAY (6 ಸಮ್ಮೆ ೪ ಸೆಕ್ಸ್ ಜನ ನಿನ್ನ * ತಣಿ'*, ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಫಿಕ್ & ಪದ - Jವೆಂದು #ಇಡಿ : ಒಂದರ ಆ ಚಿಕು (ಈ 4ಎನ್ನು ಸ್ತ್ರೀ ಓಸ ಬೇಕೆ ಈ ಮೇದಗೆ ಮು೦ದಿನ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸ್ಥಳಿವು ಸಿದಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಸದಸ್ಯರು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ+Tಾಗಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಒಂದು ಸಾರ್ವ ನಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಕೈ ಆಡಿಸಿ, ಸs 7 ಹವ< ಚಟ (Reception Committee) ಎಂಬ ಒಂದು ಸಂಭುವಸ ಇದರ ಆರೈಕಾಧಿವಬಡವನ ಸಾಪಿಸಿ ಆದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ದ ಸವರ್ಭ ಧ ಆದ ಅಧಿ Fಒrಳಿಸಿ ನೇ ಸಬೇ• ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಳ ಹಿಮಾಜಿ ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ (೩:೨ ವ.. ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಇ ಗಳಿಗೆ /Aft ಖಾರ್ವ ಜನ ಉಪನ್ಯಾಸ:೪೦೦೬ ಖಾಸಗಿ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳದೇ ಈ ಮುಜನರಿಗೆ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪf\'s ಸಮ್ಮೆಳನ ಆಯೋ ಜನ ೩ ಪuದುತ್ವ . ವಂತೆ ತಿಳು, * * ಬೇಕು: ಮುಳ್ಳು ಸಂಪನ್ನಗಧವನಿಂದ ಭನಸಂವಾದ ಸwು ದೇಸಬೆಕ್, ಹಿಂದು ಸಮ್ಮೆ * : ಇಪು ಟೆ" - ಕೆ. ವೆ * ಎದೆ ನ.: ಮಗು #೬ : ತಗಲ೬ ಹದೆಂದು ಪ್ರತಿ * . ಎದೆ - ಆದರೆ ಲೆ ಕL : ೪೦ ಮೈ ಕೈವ ಇಇyಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಎಲ್ಲಿಯೋ ೧೪- ೧೬ ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ಒಬ್ಬರ ಜೀವನ 4 4 + + | | |

  1. k

| 1

  • *

1 0, 3