ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೧೫೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

3 - 1 >41 Hಟ * ಖK 6 'S K 1 s ) ) ಸಿ . 1

ನದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡುಬಾರಿ) ನಡೆಯತಕ್ಕ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಒಂದೊಂದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲು ಪ್ರಯಾಸ ವಾಗಲಾರದು ಕೊನೆಗೆ ಧನಬಲವು ಕಡಿಮೆಯಿರುವ ಸಣ್ಣ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ೦-೩ ಒಟ್ಟುಸೇರಿಯಾದರೂ ಈ ಕಾಲ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ದಾನ (Donation) ರನಿ ಪವಾಗಿ ಹಣ ಕೂಡಿಸ.ಭವಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸನ್ನಿಗೆ ತಮಂಡಲಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗುವವರ ಕತೆ ಬೆಬ್ಬಳು ೧ ಅಥವಾಹೆಚ್ಚು ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ ಫೀಸು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಗೊತ್ತ ಪಡಿಸದುದು ಇಷ್ಟ ರಿಂವಲ ಸಾಕಾವಮ್ಮ ಹಣವು ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ವಾಟಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಪದಸಂವ ಸಂಪನ್ನರಾದವರನ್ನು ಪಾರ್ಥಿಸಿ ಅವರ ಸಹಾ ವನ್ನೂ ಸ್ಪಸ್ಟಿವಟ್ಟಗೆ ಸಟೆನಓಹುದು, ಇನ್ನು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಹಾಯಾ ರ್ಥವಾಗಿ ನಾಟಕಾದಿಗಳನ್ನು ಅಡಿಯು ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಹುದು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಒ೪ ಕ್ಕೆ ಧನದ ಬರ್ತೆಟು ಉಳಿಯುವ ಸಂಭ ನವೆ ಇರಲಾರದು, ಆದರೆ ಈ ಜೇಸದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ ಯಾ ಚಿಂತ್ಯದ ಸದಸ್ಯರೆ ವ. ವಾ?) ಭಾರವನ್ನು ವಹಿಸತಕ್ಕದೆಂದು ನಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಾಗಿ ಹೇಳಬೇ : ಇದುದಿ. (iv) ಇದೇ ವೇಳೆಗೆ, ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತಕ್ಕೆ ಕಾಶ್ಯಗಳ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, 1ಳ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕ, ಇಳಿಯುವ ಸ್ಥಳದ ವತ್ತು ಊಟ -೯೩ರಗಳ ಹಾಗೂ ಸಭಾ ಮಂಟಪದ ವಿಷರುವಾಗಿ ಸಹ ೯೩ರಕಾರಿ ವ::ಡದಲ್ಲಿ ಆ ತನಿ ನರ- ನಾರಬೇಕು, ಏನೆಲ್ಲ ಕyಸಗಳು ಹೇಗೆ ವು.ಇJಧಿಸಿ ಜಿ . ವೆಂಟುದ, ಸರ್ವರಿಗೂ ತಿಳಿದು ಬರುವಂತೆ ಯಾವ ಸಮಾಚಾರಗ' 5 ?೧ ಭಾಗ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಸಮ್ಮೇಳನವು ನಡೆಯುತಕ್ಕೆ ಬಿಎ ಇತ್ಯದಿಂದ ಸಂಭಾವಿತರಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ -೧೦ ಜನರ ಎದರೂ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಗಳಾಗಿ ಬರುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕೆ!, ದೂರ ಚಿತ್ರ ಇತ್ಯಗಳಿಂದ ಬರು ವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಯೇ ಇರುವುದಾದರೂ ಕಳುಹಿಸುವ ಆ ಮ೦ತ್ರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರಬಾರದು. ಪರಶಾಂತ್ಯ r g as

೪d and A M fk9

  1. d by

KA 4, & H 2 ) ಒಳ A .