ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೧೫೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಆ. ಗಳ ಒಂದೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ( ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ವಿನಾ) ೧೦೦ಮಂದಿಗಾದರೂ ಅಕ್ಕನಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಉತ್ಸಾಹಶಾಲಿಗಳಾದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ೨೦ ರಂಜಿ ಕುಸರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಗಳನ್ನು ಮೂರು ತಿಂ, ೪t ಮೊtಲೇ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಂಥ ಪಟ್ಟಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಸಂte #ರ, TJಂಥಲೇಖಕ್, ದೊಡ್ಡ ಉದwಸ್ಥೆರೆ, ವೈದ್ಯರು ವಕೀಲರು ಮೊದಲಾದ ಸ್ವತಂತ್ರಿ ರೋಗಿಗಳ, ಇದರ ತಲಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯ, ವರ್ತ*ಸು... ಜಮೀನು ದಾತ, ದೇಶಭಾಷಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾವತಿಯರ ಸಾವ: ಎಟಿ ಏಕ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ತ್ರೀಯಾಭ ಹಸುಗಳಿ4ತೆ ಕದ, ಆಮಂತ್ರಣ:೪ನ್ನು ಬೆಲ್ಲೆಯ ಮುಖ್ಯೆ ಒಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಮಹ *ಗd ೪ಸದಂತೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕೆ.. ಕೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸs fjತವಲGS ಯವರು ಸುಪತ್ತಿನ ಇಲ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಸAJಬಹs , (ಇಂಥ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಪರಿವತಿಸಿ ಕಾವ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಚಿಗೆ ಬಾ ತರಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆದಾಗ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಆಸವು ಒಹು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜರಗುವುದು.) ಇಂಥ ಪಟ್ಟಳಂದೆ ಸಾಗುವ ಇಂತಿಯ ವರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸುಗಳನ್ನು ಆಡಿಕೊ೦ಡು ಆಮಂತ್ರಣ ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕು, (v) ಕಳುಹಿಸಿದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿ, ಸಂ: ಜಲ ಸಮ್ಮೇಳ ನವು ನಡೆಯುತಕ್ಕೆ ಏಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹ ನಿದಾರಿ, ಉಬಳ' ವು ಮಾಡಿರವ ಏರ್ಖಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಜೆuಗುವನ ತಿಳಿಯಬೇ#ಎ೦.ವ ಬೇರೆ ಯಾವುವಾದರೂ ವಿಶೇಷ ಸ್ನ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವ ಒಂದು ಪತಿಕಯ ಇರತಕ್ಕದು, ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೇರೆಬೇರೆ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೂಲವಾಗಿಯು ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವುವ, ಅಗತ್ಯವು. ಸಮ್ಮೆ ೪ನಗಳ ಮೂಲವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯವರ್ಧನವೊಂದೇ ಆಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿ ತಕ್ಕುದಲ್ಲ, ಬೇರೆಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬರುವ ಭಾಷಾಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕವಾದ ಸ್ನೇಹವೂ ತಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಜನರೆಂಬ ಭಾವನೆಯ