ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೧೫೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

= 1 , & ) ಓ ಓ / 5 - ,

  1. .

43 ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಸಭೆಯ ಮುಂದಿಡುವ ಕಲ್ಯವೂ ಜರಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷ ಕರಿಗೂ ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೂ ಜ: ಗುಪ್ಪೆಯುಂಟಾಗದು (vii) ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ವರದಿಯು ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಓದುವು. ಬದಲಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಸಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಆಡಳಿsಗಳಿಗೂ ೬೦ಭ ನಿಕಟ ವಾದ, ಸಂ:.cಧವೇನೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಜಿ, ಅದು ಬರಿಂವ ಈ ಮಂದಿ ಅಥ ವಜ: ಪರಿಷತ್ತಿನ ಏಾವಿ *ಸಿಭೆ : ಮೈಯ ಓದುವ ಯಜ್ಞವ: ಜಿ. ಆ ನದಿಯನ್ನು ಕುರಿತು, ಅದನ್ನ ಫಿ.ಸಿ : , ಆ ಕ್ಷೇಪಿಸಿದೆ. , *ಸ ಸ. ಚನಿಗಳ ನ್ನು ಮಾಡಿ ಯೋ, ಮತ ಎತ, ಪ್ರ.ಪರಿಷತ್ತಿನ ದಬ್ಬರಿಗೆ ಅವಕ'ಓಶವನ್ನು ಕೊಡು ವುದು ಕೆತಡ ಆ ಸ . ಹಾಗೆಯೇ, ತಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರ್ಕೆ ಟd'ಬ ಬಿರೆ :its oveಟಾದ ವಾತಾಜಿ ವೃದ್ದಿ ಸಿಕ್ಟರಾದ ಲೇಖಕರ ವೇತ ಭಾ ಪ್ರಾಣಿ-4 #ರ ಸಿ.ಪಂ ಏಾದ ಸಮಚ ಗ * ದೇವಿಪ್ರಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾ : ಮೊದಲಾಟ ? ಹಿಗಳ ಇದ ಮಾರ್ಪುಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ ಇಲ್ಲ: ಪೆ: ಸಂ. ಧ ಪಟ್ಟ ಸಧ ತೆ ಬಂಧ ಏಪಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕಾರ್ತಿ 7: : ಬೆಲೆ.? ಓದು ವರದಿ ನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮ- ಇ ಸ ಮು೦ದೆ ಓಓಓ.. ದ. ಸರ್ವಪರಗಳನ್ನೈ ಆಯಾ ಸ ದ ಪ್ರಖ ಸದಸ್ಯರ ಮೂಕ ತರಿಸಿ ಬೇಕ್‌: ದೆ; ಇಂಥ ವ. ಜಯಿ೦ದ ತುಲ ಪ್ರಯೋಜನವುಂಟಾಗದಿರದು. (ix) ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ - ಬಸ ಇಾ. ನಿ. ನ.6ರತಿಯ ಅಧ್ಯಕೊ ಒಬ್ಬರೇ ಅಗಿ ಓವ ನವು ಇತರ ಯಾವ ಸವೈ' ನದಲ್ಲಿ ಯಾ ಇರುವಂತೆ ಟಿ ವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಷತ್ತಿನ - ಛ ಜ 1 ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕಸಿನ ಹತ್ ಮಹಲಿಂದ ಸಭಾಷಿತಿ: ೪' ೪ ಪ್ರತಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾ? ರಬೇಕ೦ದು ಹಿದೆ ೪ ನೇ ನಿ. ಧನ ; ಏಪCJವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಕೈಯ ಸೂಚಿಸಿರುವೆನು ಸಮ್ಮೆ ನ೪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ು ತಾ ಸಾಗತ - 3 4 is A jn,

#

4 r .. - k 1 - LIA 1 1 1 1

T 1 ) ). 9