ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೧೬೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

+ ಕಳು ತ: : : ( ... 'ಮಗೆ "ರಾಜ * * ರುವ : ಮನ (1) ಕ: ಎನ್ ನ ವ ಸ : ", ಚಾ 'ವೂ, ಬಿ. ಎ - ೨೪ 3; 1 1 ಬೆಸರಿಸಿ, ವಿಕುಧವೃತಿ ರಮಣ': ಪ್ರತಿ ಗ್ರಥರ ವಿವೃತವಾದ, ಕತೆ ಕ ರ ಗೌಣ " ಯfಆಗಿ ಆಡಲು ಸಕ್ಷ * ಗುನ ಒರೆ ಸು೭ :ಗಿದೆ. * ದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆಯ : ೦ಥಗ ವಿರಳ ವೆಂದು " , " ಥ * ಟನೆಗೆ ಅವಕಾಶವ : ಸಲಾ ಬಿಜಿ. , ಎ . ಮ ಪ ; 75.94 ಪಾ ಸರಹಿತವಾ? ... " -- -3 * * ೨ ಇವರ: * * * * *- ಸ " , ವತಿ ಆ ಗೆ) : ರವ.: . , * *ಮಿದರೆ.ತಿ ಚೆಕ್ಕೆದ ಎಂಟ; ವ . 7 ದಪ್ಪ : 3 ಗವಿಪ್ಪಣಿ:"ಸಂ : ಮೇಜf,”, J; ಸಿ ಇ ಶಾ 'ಬಾವ - " ' '. ... ವಾಗದೆ " " " ) ೧

3 ) F , ಇr ರ್g . 4 " ದಿ . . ... )

{ ' ನಾ , ” YYುಡಿಯನ್ನರಿ -: Jಣ - ತ ಯ ರಕ್ಷೀ ದಿನ: 2:ವ ೯೪ ?ಥನನ್ನು ಆದರಿಸಿ ಗ ೧ ಗ ೧ ಮಾಚಣಿ - ಇ- ಇ) ಬಿ ಧ - \ ಪ್ರಕಾಶಕ. ಪೈಲಗಳ ಸಂವತ್ಸರ ವೈಶಾತವಾಸ