ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೧೮೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಸೊಬಗಿನಬಳ್ಳಿ ಒಡನತಿರುವಂ ಬೆಲೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊdಹಡಿ ! ತಡೆಯದಾಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ನೊಳಗಣಿ೦ದ 1. ಅಡಿಯಿಡಚ್ಚರಿಯ ನಡರಿದಕನಿಯಿಂ ಸಿಟಗೊಂಡು ಶಂಬರಂನುಡಿದನಿಂತು | ೧೬ || ಏನೆಲವೊಪ್ರದ್ಯುಮ್ಮ ನೀನೇರಿಳಲಿಕಯು | ದೀನೆಲೆಗೆಬ: ಲೆಯೊ ಮೆಣದರೊಳು : | ಮೊನದಿಂಕುಚ್ಚಿ ತಾನುಂಡಮನೆಗೆಯುಂ | ಚಾನಲಿದಿ?ಜಿಯು ಕಲಿತಯ | ೧೭ | ದುರುಳ ಕಳೆನಸಿ?ಲ ಹೊರೆದಕಲಿಸಿರುವೆನು | ಒಳೆಳದಿಡುಕಿ ಗಣಿತಿ ಇವನ ಗುವೆನೆಲ್ಲ ವನುನೀ | ನ ತುದೇನು?, ಸರಳಳುಸಲಹುದೆ | ೮||

5 ಆ ಎನಗಲ್ಲ ವೆ೦ ನೆನಪಾಗದೆಯ ! ಕಡೆಗೆನಾರದರ್ಸ, ವ ಡವೆ | * ಸಿ ಇರೋ ಮುನ್ನ ಗಿಳಿವನಸಿಟ್ಟೆ ನೆ: ಕೆಂದು | ಸಿವೆ: ದಿರಿ flಣದೆನೊಂದನು ! ೧೯ ., ಆಚೆಟ್ಟಿ ಮನೆಗೆಬಳಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುನೀರ್ಗವ | ಸಚ್ಚನಂತಾಯ್ತನ್ನು ಮರುಗುತಿಹುದು | ಒತ್ಮರಿಂದೆಲ್ಬ೦ಗಿ ಹೆಚ್ಚಳವೆನುಸ್ಮಯ ಎಚುಗತ್ತಿಯು ಸವೆಯುತಿ ತಂದನು ! - ಜೋಗಳ ಬಿಲ್ಲಿ ನ 1 ಸಿನ ತ.! *ಗಳ೧ : ದಳ ಕೈವದೆ | ಈrಳೆನೆಸಳ್ಳಿಗರಿಗಾಗಿ ನಾರದನಂದ ! ಮೇಗೆವರುವೆಯುಳ್ಳೊಲ್ಲೆನೆ : ದಂ || ೩ : { ಬಿಡುಗಣ್ಣಲer ದರ ಸದುಬೊಂಬೆಯ ಹಣ ! ಹುಡುಗ : ಸಿಲಲಿ ಬೆ ಟ್ಟ ನುಡಿದ .: ಕಿಡಿಗಣ್ಣನಲ್ಲಿ 3 ನೆಲೆಗೊಳದು ಪುಟ್ಟ | ಜತೆಗೆ ನಗುನಕ್ಕ ಜೋಗಿಮವಾಟವೆ : : ೨