ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೧೮೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಸೊಬಗಿನಒಳ್ಳೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆವಣಿದಪ್ಪಿ ಯುವೆಡೆಗೆಹೋಗಿತ | ನೆರೆಯಳೊಡನರಗಲಡ್ನರಿವಟ್ಟಳಂ 11 ಕಿರರನೆಗೆತೆರ೦ಬೆಳಯ ನಿರುಕಿಸಲ್ಕರನಿವಿಸ | ಮುರೆಕಂಡವೆಗದೆಂದು ಬಗೆಗೊಂಡಳು | ೩ | ನೆನಪೊಡನೆಮರವೆಯೆಂ ದೆನುವನುತರೆಯ | ಎನಿತುಮಾನನೆಂಬ ಸ- ದೆಯಗಳ | ಕಿನಿಸಿ. ದನೊಡು , ದಿನಿತುಹುಡುಕಲ್ಲಿ ; ಮಿನುಗೆಳಿವೆಂಬರಿನ್ನ೦ಚಿನ್ನ ನೆ | ೩೧ || ಮಡಿದಮಗನಂದಗುಳೆ ಪಡೆಯಲು ಸಣ್ಣ ಪ | ತೊಡYಪರಿಯಂಬಣ್ಣಿಸುತ್ತ ಬರೆವ ! ಕಡುಚಿ ಇಕೈಯೊಳೆಡೆಗೊಂಡುದಿಲ್ಲೆ ನಲು 8 ಬಿಡದಪ್ಪ ಮುಂಡಿಟಸಸಗೆಂದಳು ೩೨ | ಹ೦ತರದ ಕಟದೊ ಇಲೆದಮೊಳತಯ೦ | Gಲಗದಿಸಿಯಂಗೆಗೆ ಎನೊದಗಿಸಿ | ನಬವನೆಸಗಿದೆಮಗಳೆ ನೆಲದ ಟೆಂಗಳಿಗೆಲ್ಲ ! ಕವಿಸಲ್ಕವೆಂಕಿಯನ್ನು ಬರೆದ ೨೫ & ಅಯವನ ನೆತ್ತು ತೊಡಿಸಿದತೊಡ- | ದಿತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಿ ತಾದುದಿಗಳ .! ಮನ್ನ ಮೈ ಬಳೆಯು ತ್ತಿಕೊಂಬೆನೆನುತ್ತ 1 ಮುತ್ತುಗನ್ನಡಿಗರತಿನೊಡುತಿದ್ದ ೪ 11 4 ೪ kf ಚೌಪದಿ | ನೆಲೆಗೊಂಡಹೆಸರಿಗಲ್ಲ ದೆಸಳ್ಳಬವನು | ನಿಲಿಸಿದಾ೦ತಿಳಿದಕನ್ನಡದೊಳ್ ಬರೆದೆನು !! ಕೆಲಸದೊಳು ತಪ್ಪಿದರು ನಿದಾಳೆ ! ಸಲದೊಡೆಯ ಸಂಬಳಂಗೆಡುಸಿವಿಪಿ ನಡಿಗೆ || ೧ || ಕಂದಂ ? ತಿಳಿಯಲು ತುದಿಯಂ ಮೊದಲುಮ ನೊಳಕೊಂಡ ತವರಕಣ್ಯ ನಾಲ್ಲಡೆಗಳು : ಪೊಳವಾನಳ್ಳೆಯವ : ಪಳಿಯಂ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಏದೆ ತ ರಯ್ಯ । ೧ ಇಂತು ಸೊಬಗಿನಬಳ್ಳಿ ಮುಗಿಟ್ಟುದು