ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೧೮೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

- s t | ೩

... Jನ ಶಂಬರನ ಶವದ ಮಲಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಸುದ್ದದ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು .: ರ್Jಸಿ <- ದ ಆ ರತಿಯು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಥಿ f {ಟ್ಟನು, ಮಗು ಬೆಳೆಯಿತು. ಈ ಸದು

"..: , .: ಹೈದ -ು - *ಮನು . ಆತನು, ಶuರಸಿಗೆ 2 ) = ಪಿ - { .... ., ಬ c.... .... – *ನ: 2:ಬೆ : ೧LS THEಳಿಯ ೨ 24. ಇದೆ.'3 ವ್ಯ ಬೆ: * * * * *« 1 #, " ಈ :- * *.: > - * * * *

': ;..! : ' . ; ": - . . . " * * * * *: : : .: " - 'T F""> .. ಆ ... : ಲ : ೨.೨ ೨.: . "' . . . . 1D ' ' . " .: - 1 ..... 21 | 24 | 5

  • 1:

1: : : - ೧..? - . . . . . .. g) {: -

- :::... , * * *

- , 1 1 .! + . A

T?

+ 1 + - 3 ೬ ' 1 29. + 1 +.. -

    • ", "ದತ೯ * ... ಇಲ್ಲಿ 2 - ಮಳ ತತೆ :ು 5೭ವ ಚದ ೧.೧ , ಲಸಿ. ಎ ಸಿ ವಿ . ' ' ಇ - ನದ ' " | Jxಬೇಜೆ : ಜೆ: ? ದ: 13: : : : " ".: ಓ ... * *

-... " .. ಬಯಲಿಲ್ಲ. ವರದಿ ದ ೧೬ ಸಿ ಸಿ ದಾನ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆ ಎಂಬ '3 ಗಂಬ. ನ ವೆ.. , ೩ - 7. ಮದ್ಯ ಥನ ಮನಸ್ಕ ಎಮಬೆ: ಒಬs :ಬಡ * * * * * * * * * ರ23 " ನ ವತ್ರನ:::: ಕ ವಿರ * * * 1) Tirಳೆ ಈ ದ? Is yrs.fುವೆ .ದ.: : , ಗೆ ವಧಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು, ನಭಾನು ಕೂಡ ನನ್ನೆ ಇರು, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ್ ಎಡಪೂರ್ವ ರ್ಕನ ರತಿ ಇವುಗು ಅಳ್ಳಿಯ ೬೦ಗ ಬರ್ಕ್'ಿ ದ್ದ ರು. ಆತ್ಮಬಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಓದುವ ನನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಬಿಸರದಿಂದ ಕಂಬದ ಆದೇ ಬಸವನಳ್ಳಿ ನಡೆದನು ಆರಾವದ ಬಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿತ್ತು. ಕೂಗಿ ಕರೆದರಡಿ ಮಾತಡ ದಿರಲು, ಸಿಟ್ಟಿದ್ದು ಒದೆ: * 2351 ಮುಗಿದುಹೋಯಿತು, ಕೂಡಲೇ ಒಳಹೊಕ್ಕು ಹೋಗುತ್ತಿರಲು ರತಿಯೇ ಆ Ce'ಕ ಶನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋ ಚಳಿ ಬೆಳ್ಳು ಆರ್ಯದಿಂದ ಆಕೆಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ ಡಿ ವಳೆ, ದೂ, ಅವಳ ಒಂದಿನ ಮಗ ಆಗಿ ನಿಜಸ್ಥಿತಿಗಳೂ ತಿಳಿದು ಬಂದುವು. ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ತನಗಿರುವ ನುರಾಗವನ್ನು ಬಾಯಿಟಿ ಹೆ?ಳಿದರ ಫಲವಾಗದಿರಲು ಅವ ಳನ್ನು ಓ:ಬಾಲಿಸಿದವು, ರತಿಯ ತಾಗೃತವನ್ನೆ ಬಿದಳು, ಒಡನೆಯೇ ಆ ಲತಾಗೃಹದಿಂದ ಕಾಮನು ಜೊರಗೆ ಬಂದು ನಂಬರನಿಗಣ ಆವನಿಗಣ ಯುದ್ಧ ವಾಯಿತು ಆಳ ಶವ ಕುಡಿದು Kಚನು, ಆ ರಾಜ್ಯದ ದೊರೆತನವನ್ನು ಶು೭೨ರನ ಮಗನಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿ ಇವನರತಿವನೆ ದರಕಿಗೆ ಕೊ?ಗಿ ತಾವು ಎದೆಗಳೊಡನೆ ಸುಖವಣಗಿದ ನ,