ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೧೮೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಸ ದ ಗ ಳ ಆ ಥ ೯ ಕ ಳು , ಪದ್ಯ: ೨ ಕಲಿ ಯು ---ಗುರು, ಓ ಎ ವರು--- ಎಣಿಸುವರು, ೪ ಕುಸಿದರೆ ? ....೨೨ಸಿದರೆ : ಒ ಪಿರಿಯಪುಟ್ಟು...ಮನುಷ ಜನ್ಮ ೫ ಆದವಳಲ..ದುಃಖ ೯ ಪಾರ್ವುದು ಹಾರೈಸುವುದು (7.:: ಒರೆಗೆ......ಸಮಾನಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕ{} . ೨ ಒಬ್ಬಳಿ-ಸಮ. * ವಸ- ಹಿದ.೬ತಿಯ ಮಗ

  • ಉಡುಗು-ಚೂಲು , ಪರವೆ. ಪ್ರಾಣಿ

೧ ಕಿತ...ಮುಕಿ 4 ಮಣಿತು ವಿರೋಧಿಸಿ ಬd೯೪೮.ದೇವಳಕಳಿ ದು “ತು...ಸಮುದ್ರ & ಪಿ.೧ ೬೧ - ಕದ ಇ-- ಪದ್ಯ ೯ ನಿಸನಿಮಿಷ ೧೧ ಆವಸೆ.ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ೧೨ ದುಗುy. - ಪಟ್ಟಿ ೧೫ ಬಿದಿರ್ದ .....ಬಿಸಾಡಿದ * ಜ್ಞಾಸ : , ಆಳೆದೆರತ..4ಂಸಂತುಪಡುವ 47 ಎಕ್ಸ್ಟ.. - ಸಕಲ ೪ ಇಟ್ಟು -ಮನೆ ತ: ಕೊಂಕಗೊಂಥವನು ವಕ್ರವಾದವನ , ಸತಂಗೊಂಡ...ಸಮಾಧಾನಪಟ್ಟು. ನು

.

ಭಾಣಸಿಗಳೆ-6ಡಿಗೆಯುವಟಿ

  • . ಸರಿಸು.... ಊದು , ಚಾಕ್ಷ-ದುರಾಜಾರಿಗೆ

೧೨ ಜವನಿಕೆ-ಪರದೆ ಸಖಿಗೆ....ಉತ್ಪನ್ನವಾಗು , ಆಂಜಿ...ಮಸುಕಾಗಿರು ಆಸಿಯಳು-ಕೃಶಾಂಗಿ ೧೫ ಬಿಸಿಲಬಗು.-ಬಲಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯ ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಆಿಗೆಯೆಂಬು....ಆಡ್ಡ ಎಂದಕೊಂಬೆ .. ಮಂಚಣ..ಆಲೋಚನೆ 3, ಕೊಂಬು-ಸಂಕೇತಸ್ಸಳ ೨೩ ಕುರುವಿಲ್ಲ ಸು. ಶಾಮನು ಮುಗುಳು & ಪದ್ಯ ಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಸಂದೇಹಪಡು ೧೪ ತುಂಗೈ-ಬಲಪಡಿಸು ಮುಗುಳು ೬ ಪಕ್ಕ ೪ ತುಂಬಿರು-ನಮ೫ರಸರು ೯ ನಬಿಸು,ಒಳ್ಳಯ ತಂಡ . ತೋಂಕು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ೧೬ ತಿರು-ಹೆಡೆ * ಶನಿಯ ಸಮೀಪ ೧೮ ಆಳುಗ-ಆತಶರು