ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೧೯೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಸಂ: ೨. ನಾ -ಸಿನಗೆ ಏಕೆ ಇದ್ದಿತ? ಕಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಕೆ ಮು ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ನಿರುತ ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡುವತಂದೆತಾ ಮಗಳಿಗಲ್ಲವೇ ಯೋಚನೆ ? ಸಾ - ಅಹುದು-ವರನೆಂದು ಯಾವನಿದ್ದರೂ ಸರಿ, ತಂದು ಗಂಟೆ ಹiಕಿ - ಬಿತ ವ 4 :ತನೆಯೆ ಹೊರತು, ತಮಸಿ , ರಪ ಯವನ ಗಳ ಪೈ ಯಡಿ, ವಿದ್ಯಾ ಬ ದ್ವಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆ.6 ನಿಕ ವನೇ ಎಂದು ಯೆ : ೬ ಸೆಸುವುದಿಲ್ಲ, ನ:- 1) 1 ತಿಳಿಯ ಬೇಡ, ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳು ಸುಖ ವಾಗಿ ಬಾ 'ಲೆಂದು ತಂದೆತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅಲೆ ೧ಚನೆಯ ರುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಸ - ಇ ವುದು ನಿಜ -ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ೦ದರಮ್ಮನ ಮದುವೆ ವಾಖಿ ತ ವರನಿಗೆ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ, ವಿದ್ಯೆಯೆ. ಮುದ್ದಿಯಿಲ್ಲ, Upಪದಂತ ವನ್ನಥಸರಿ, ಅದು ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವದವ ನಾಡಿವರ: ? ನಾ- ಬ್ರಹ್ಮ ಬರೆದದ್ದು -ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ? ಸs - ಅ೦ತದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವದಕ್ಕಿಂತ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಭಾವಿಗೆ ತಳ್ಳಿ, ನೀವೂ ಬೀಳುವುದು ಲೆ-ಸು. ನಾ-ನಿನ ಹುಡುಗಿ ತಾಳು ನಾವೂ ಅಡಿಗೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೋ - 89 ಅವರು ಬಂದರು, ಕೊನೇರಯ್ಯನ ರಾಮಚಂದಯ್ಯನೂ ಒ೦ದ , ಮನೆಯೊಳ ಗಿನ ಕೆ ೧೯ಣೆ ಯಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದಯ್ಯನನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ತನ್ನ ಬಲತಾಯಿಯ ಒy ಗೆ ಬಂದ “ ವರನನ್ನು ಕರಷದಿರುವೆನು ಬೆ27 ನೆ ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಲೆ: ಬೆಸ ಸ ದು ” ಎಂದನು. ವ ರವೆಂಬ ವಾತ, ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಬಿ ಇಲ್ಲವೊ - ಆಗಲೇ ನಾಗಪ್ಪನಿಗೆ ಪು 'ಕಾಕಿತವಾಯಿತು. ಕೂಡಲೇ ಸಂಭವದಿಂದ ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ದಳೆ, ಸ್ನಾನ 4: ಧ್ಯಾವಂದನೆಗಾದನಂತರ ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತರು. ಅಳಿಯನು