ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೧೯೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಕಾವಿತ್ರಿ - Y ನಾ-ನವ ಸಾವಿತ್ರಿಯು ವಿದ್ಯಾವತಿ, ತಕ್ಕವ. ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ವಳು. ಅವಳು ಒ ಪ್ಪವಳ ಇಲ್ಲವೋ ? ಈ -ಒಗ್ಲದೇಏನು ? ಆಭರಣಗಳು, ಹಣ, ಯಜಮಾನಿಕೆ, ಇವೆ ಅವೂ ಎದುರಿ: ರ.ವಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗರೇ ಏನು ? ಹಟಮಾಡದೇ ಅವಳನ್ನು ನೀನು ಒಪ್ಪಿಸು. ನಾ ಅಯ್ಯೋ ಕ ಣ ಅಶೆಪಡುವಳಲ್ಲವಲ್ಲ. ಆಭರಣrs ನ ಕಸಕ್ಕಿಂ ತ ಕ ಡಯಾಗಿ ಎಣಿಸುವಳು, ಈ ೧೬-ನನ್ನ ಕೈಲಾದುದನ್ನು ಮಾಡಿರುವೆನು. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ. ನಾ ...ನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಾದರೂ ಒಂದಿದ್ದರೆ ಆಯೋಜಿಸಹ ದಾ? ತು ಗಿ ಮೂರು ವರುಷಗಳಾದುವು. ಇನ್ನೂ ಒರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಇನ್ನೊ ವೈದ ನದಿಗಾದರೂ ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸೆ೦+ ವೇ ? A 1 ---ಹಳೇನು ಕಳುಹಿಸುವುದು, ಅವನು ಓ೦ದರೆ ಈಮದುವೆಗೆ ಎನ್ನುವಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸಾವಿತ್ರಿಗೂ ಈಸನೂ ಚಾರಗಳು ಏಕ ತಿಳಿಯಬೇಕು ? ಮದುವೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ರ್ಫಮಾಡಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಆರಂಭಿಸೋಣ, ಮದ ವೆಯಾಗುವಾಗ ತಿಳಿದರೆ ಸಾಕು ಕನೇರಯ್ಯನು ವರನನ್ನು ಹಡುಕುವದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ ಆತನು ತನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಅನುರೂಪವಾದ ವರನನ್ನು ಸಂಘ ದಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶ್ಯವಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಇತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಿಗುತ್ತಿ ದ್ದರು, ಆದರೆ ಕೇವಲ ದುರಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯನನ್ನು ತಂದನು, ಸ್ವಕಾರ್ಯವು ಮುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕುಯುಕ್ತಿಗೆ *ನ ಮಾಡಿದನು. ರಾಮಚಂದಯ್ಯಸಿಗೆ ಮದುವೆಯಾದುದಾದರೆ ತನ್ನ ತಂnಯಮ೦ಕ, ಕಲವು ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಿ ಸಿದನು. ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳು ಆಗಲೇ ಕkದಲು ನರ ಮತ ಬಂದಿತ್ತು. ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕ೦ವು ತನ್ನ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನೂ