ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೧೯೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

೯ ದುಬರೀ ಓ೦ಗ್ರಹ, ೬ we + 91 ಈ & ಲೆಗೆ ನ ಒರೆದಿತ್ಯಓಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೂನು ಶರೀರ, ಕನೇರ (ನ ತಂದೆ , ರಮವೆ೦೧ನೂ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. ರಾಮ ಬೆದ್ರಳ್ಸಿಗೆ ಮೊಗನೇ ಹತಿಯು ಗತಿಸಿದ ನಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ವ ದುವೆಗೆ ಬಹಳವಾದ ಪದ "ಆನ : ಸು. ಆದರೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ 6. ಈಗ ಕೊನೇ ರಯ್ಯನಿಗೆ ಕೆಲವು ಧ :ತಿ ಯ ನ್ನು ಕೂಡ ವೆ ನಂ ೪A , ವಧಪಿಗೆ ಸರ್ವಾಭೆಗೆ ೯೫ಗಳನ್ನು ಇಡ..ಎಂತ ಹೇಳಿ ಮಜ್ಜಿ ಸಿದನು, ಮತ್ತು ತಂನ ವಯಸ್ಸು ಮೀರತ ಒಂದೆನಾದುದರಿಂದ ಈ ಎ) ದೇ• ಪಿ * , ಲೆಗ್ಗರಕ್ಕೆ'V , ನೆ.೦೬ tಹಿ ಕಹಿಳಾವರಾರೂ ಇಲ್ಲ. " « ಈ “ವಳಿಯನ್ನು ನೆಟ್ಟಗೆ ತರಬೇಕು. ಇವಕ್ಕೆ : ಕೆ ಕೊನೆ ರನ ಸಾಯುವು ಸಿಗುವುದೆಂದು ಭಾವಿಸಿದನು , ನೇರಯ್ಯನಾದರೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಇವನ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತ, ಆತನ ಭಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವತರಿಸಿಬಿ - ಕಂದು ಆಲೋಚಿಸಿದನು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಕುಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಆಳಾದ ಸಾವಿತ್ರಿಗೆ ಒಹಳ ಕಷ್ಟವೊ..? ತ. ಆ ಚಂಡಾಲ ! ಪರಮುಖ೬ ಕಿ ! ಸಿ ರುಬಳೆ ... ಆ ಅನಾಥಳಾದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನಿರಂರ್ತವಾದ ನರಳದಲ್ಲಿ ನಕಲು ೬ ಲೆಸಿರುವ ಯಲ್ಲ. ಆವಳು ನಿನಗೆ ಯಾವ ಕ ಡ * ಎಣಿಸಲಿಲ್ಲ ಮನ್ನಾ ಕಾಯ೯೪೦ದೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ " ಆ ಣ್ಣ ಅಣ್ಣ " ಎಂದು ಹeಒುತಿದೆ ದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉಪ ಕೆ ತಿರವನ್ನೇ ಮಾಡುವದರಲ್ಲಿರುವ, ನಿನಗಾಯ ಬೆ ರು: cದು ಯಮಲೋಕವು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು, ' ಆ, ಏನೂ ಅರಿಯದ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು, ಬಂಕರಿಲ್ಲರ್, ಪೋಷಕರಿದ ಬಾಲೆಲವನ್ನು, ಸಿಪ್ಪಾರಣ ವಾಗಿ ನಿನ್ನ 5: ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಒಲಿದಾf ೬ ಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ನೀಚ, ನಿನಗೆ ಆನೆಗಾಲವು ಎಂದಿಗೆ ? ವರ, ದಿನ ರಾಮಚಂದಯ್ಯನೇ ನನೆಂದು ಸಾವಿತ್ರಿಗೆ ಸವಾ ರವು ೩೬ ಕು *ರ್ಧೆ ಟ್ಟಳು, ಆತ, ತಗ್ಸ್ ಒರ ನಾಡಿಗಳAcದಿಗೆ ಆ ದಿನ ಆ ಸೆ ಇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಳು, ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬೆt ಕk cಡು +