ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೨೧೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಮA -ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯೋಚನೆ # ವದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಹೇಳಿ, To :ತೆಯೆ * ಮೆ? « : ಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದರೆ ನಾನೇನು Y J +4 . +

2

p m & 9 10 ಭಾ, ಹಾಗೆ ದಾರಿಗೆ ಬಂದು ಪಿವೆ ನಿ ಕವನು ತಂದುಕೊ, ನಿನಗೇನು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿರುವೆ. ನಿನ್ನ ತ:.ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವರು, ನೀನು ಬಹಳ ೧. ಸಣ್ಣ ೧೧.೧ ಫರಿ ಸೆಟಳುವೆನು, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವೆ ಸಾವಿತ್ರಿ ಗಿಫಲ ಸಿ.ಇಗಸಾಗಿರ:ವೆ. ಮುನಿ -42, ಸಾವಿತ್ರಿ ಯೇ ಚೆನ್ನಾ: ದುವಳ) ನಿ?ನು ಹಗದಿಂದ { my A. 1 2 - - ಎಜೆ. ಡಿ. ೩ ತು ಸವಾಲ : ರ ವಳ ಅಂತಸ ತಿ ಲೋ ಲw ಸcಬಗಿದೆ. ನ.: * ಮು--ನಿನಗೆ ಅಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅವಳ ತ್ರಿಲೋಕಸುಂದರಿ, ಭುವನಹಿನಿ, ರತಿ; ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲವಂತೆ, ಸುಮಾರಾಗಿರುವಳಂತೆ. ಎಂದಾಗರ, ನಾಲ್ಕಾರು ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ನೋಡಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು ಕ೦ಡಿದ್ದರಲ್ಲವೇ ? ಆ ಸಾವಿತ್ರಿಯ ನಳದೋಳುಗಳೆ ಸಾಕು ಈtheಗಲೆ ಸಣ ವಾಗಿ ಗುತವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವದನ್ನು ನೀನು ಕಾಣೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವುದಿವಸಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಆಗುವಳೂ, ಆ ನಣೆಯೊಂದೇ ಸಾಕು, ಆ ಕಳೆಯೊಂದೆ ಸಾಕು ಕಾ-ವಿನಯೇನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬಹುದು. ಅವಳಗುಣದಲ್ಲಿ ಅನಮಾನ, ಮ-ಇಂತಹ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಸದ್ದುಗಳಲ್ಲದೆ ದುರ್ಗುಣಗಳು ವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಲಾರವು, ಅವಳು ಈಗಿನ ದುಃಖವನ್ನು ಸೈರಿಸಿಕೊಂಡಿರು ವದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುವದಿಲ್ಲವೇ ? ಆದಿವಸ, ಚಿತ್ರ ವತಿಯಲ್ಲಿ, ಕಣ್ಣೀರುಬಿಡುತ್ತ ಹೇಗಿದ್ದಳು ? ಒಂದುಸಾರಿ ಆ ಕಣ್ಣೀರಹರಿದು ಕಾಲುವೆಗಳ ರೇಖೆಯಿಂದೊಪ್ರನ ಕ್ಷುದುಕ G