ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೨೧೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಸಾದಿ,

  • ಏತಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇwು ? “ ದೇವರನ್ನು ನೋಡುವದಕ್ಕೆ. * ದೇವರಿದ್ದರಲ್ಲವೆ ಸೊಡುವುದು. ದೇವರೇ ಇಲ್ಲದಾಗ ನೋಡುವದೇನು “ ನಾನು ನಿನಗೆ ದೇವರನ್ನು ತೋರಿಸುವೆನು, ಏಳು, ಜೈಗೋಳಿ, ನಮ್ಮ

ಗಡಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವದು, ಇಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಟೆ, ಬಳಿ, “ ನಾನು ಬರುವದಿಲ್ಲ, “ ನಿನ್ನ ಹಟವನ್ನು ಬಿಡು. ನೀನು ಆಗ ಬಾರದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಹನ್ನೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡುವದನ್ನೆ ಬಿಟ್ಟ ಭಿಡೆ, ವೆನು " ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಒರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿರುವೆನು, 4: ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವೆನು, ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕರೆತಂದೆನೆಂದು ನುಡಿಯುವ, ಒಳಾ, “ ನನ್ನ ಹೊಸhರಗಳಲ್ಲು ಬೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಹೋಗಿವೆ, ಅತ್ತಿಗೆಯ ಒಳಿ ಬೀದಿಗಳಿಭ, ವವು. ನಾನು ಹೇಗwಶ ? * ಸಿನಗೆ ತೋಸps ಶೃಂಗಾಲವೂ ಬೇಡ, ಆಭರಣಗಳ ಅಲಂಕಾರವೂ ಬೇಡ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಬಂದರೆ ದೇವರು ಮತ್ತು ವನು. * ಹೀಗೆಯೇ ಬಂದಿರ, ಸನ್ನತಾಯಿ ಯೇನಾದರೂ ಅನ್ನವಳಮ್ಮ, * 28ಂಟೆಯಲ್ಲ, ಭಾ. ಸಾವಿತ್ರಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣವೇಣಿಯು ಗಾಡಿಯಒಳ ಬಂದಳು, ಸುಬೇದಾರ ಹೆಂಡತಿಯ, ಸ ವನೂ, ವಸುಂಧರೆಯ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರು, ಸಾವಿತ್ರಿಯ, ಕೃಷ್ಣವೇಣಿಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಿತ, ಸವೆದಾರರ ಹೆಂಡತಿಯು “ ತಿಮ್ಮ, ಮೂರ್ತಿರಾಯರು ಓದುವ ಬೇನೆ ಕೇಳೊ. ಮೂರ್ತಿ ಛು ಗಾಡಿಯ ಒಳಗೆ 4 ಜಾಗವಿದ್ದರೆ ಬರುವೆ ನೆಂದು " ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಳಿಗೆ ನೀಡಿದನು, ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯ ಮರೀಚಿಯೊಂದು ಹೊಡೆದಂತಾಯಿತು. ನೀವು ಹೊರಡಿ, ನಾನರಾಜನೂ, ನಡೆದು ಬರುತ್ತೇನೆ ” ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ “ ನಡೆದು ಏನು ಬರುವುದು, ಕಾಲು