ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೨೨೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಒತ್ತಿ, C} b ) eg 4 d ತನಶಾಪವನ್ನು ಕಾಂತಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊರಗಾಳಿಗೆ ಬರುವುದು ಚೋದ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಭಾಮೆಯರ ವಶದಲ್ಲಿಸ, ಉಜ್ಜನಾದ ಕಾಂತಿಯ., ಪತಿಗಳ ಮುಖಗಳಲ್ಲಿಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಂದು ಸೇದುವುದು, ಏ#Fತದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹೀಮಎಣಿ ಸವುಂಟಾದರೆ, 24 ಪ್ರಪಂಚದ ಸಕಲಭಾಗಗಳಿಗೂ ಲಕ್ವ ದೇಕವಾಗುವುದು ಸಭಾ ವಿಕವಲ್ಲವೇ ? ' ಕವಳಕ್ಕೆ ಸೋಂ ಬೆಸಗಿತು. ಯಾವ ಚಿತ್ರತಃ Fಇಳದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಒಲವು ತಗ್ಗಿ ತಲದು ಕರಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಮುದಿನಿಗೆ ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ಗೈದಳೊ ಅದು ಈಗ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತು # ಈವದಿಸಿಯ.೨ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲಗೆ ನಗರಂಭಿಸಿ ದು, ಪವಿವಿ೯ಣಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ಕ್ಷೇಮವೇ ” ಎಂದಳ.: ಅಕಟಾ ? ಏನಸ ಆಟ ಸಸ್ಯವಾಸ. ತಾನು ಗ: ನಮಳೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ದೊಲದ ಮರ - ವಾರ್ದ ಸಗೆಯೆ೦ದು, ಇವುಗಳೆ ಚಡರಿಂದ ಅತಿದ ಸಿದ ಇಂಟS , ಮುಖವು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲಾರಂಭಿಸಿದಳು. ಮುಂಗಭ3 rಳು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ೩: ಬಡತಿದ್ದರೆ, ಸಮಾಚದೆ, ಮನೋವೈಳ ವು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿಲು ಪೂತಿ. ಗಿ ವದನವನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಳು. ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಜ ತಾಲವನ್ನುಮಾಡ : ಕಮಲಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನೋಡ.೨ , ಬೆ ಬೇಗನೆ, ಗ೦ಭ್ರ ಗೆ ೧ಚಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಫೆರಳಿದ , ವರುಣವ ನಲದವರನ್ನು ಆಳವು ಇಲ್ಲ ನಿಜವಾಯಿತು ಚಕ್ ...., ಮತಗಳದ ಸದ್ದಿಲ್ಲ. ಮಗ ಇವನಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಮಹತ್ತರವನಿಗೆ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ೧ “ಬರು ಇ೦ದಿಗೆ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಹದಿಮa T'S ದಿವಸ ತನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ7 ನಿಂತೆ , ಎಲ್ಲಿರುವ ಎ- ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಹುಡುಕುವನು, ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳ ತಳಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಡು ಘಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಎತ್ತ ಗವಾದ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ದು ಕುಕಲಾರಂಭಿಸಿದನು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ , ಅಂಗಳಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದನು. ಅದು ಈ 19 4 d Y + `