ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೨೨೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಸಿಸಿ, 1

3 F1 . 0 | 5 5 +

  • ಹಿw
  • ಶನಿ , ಸಕ, 39 4g ? A , ಬ್ರೆಜಿಫ್ 3, * ಇಷ್ಟೇ ಜೈ ಜೈ ಜ ಗಕೆ ಇAR - 4 '* : ಫೈಥಿ
  1. ನೀನು ಈ ಜಿ..? ಸಿನ ಆಣೆ: ಒ4', ಪ್ರದಿ. * 44Pfದ ಭes ಕುಮುದಿನಿಯ ಮುಖವನ್ನು # ೪ ಸಿ ತೆಗಿ” , ಇಂಡಸು ಒಗ್ಗಿ Kಡಿದನು, ಇನ್ನೊಂಡು :ತೆಗೆ ತಿಳುಹಿಸಿದಳೆ... ಇ ಫಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದನು. ಇಅ ಬೇ ತಿರಗಿ ರ್ಸಿ ಈತ ಚಿಕ್ಕ ಅತ್ಯ ಬೇಗ ಬೇಗನೆ ನೋಡಿ, ಇ, . ದಿ ಒಳ: ಬೆನ್ನು .. Jವಾಡ. ಇಜಿಗಜಿ ಸೋಯಿತು. * ಸಸ ನೀಡಬೇಕೆ ! ಎpಚಳ,

ಬೇಡವೋ ಸರಿ ” ಎAp. ಸಣy {htts, £32 #: ..., ತುಳೆಯದು.

  • ಯೊ ಸನ್ನಪನಿಯಲ್ಲಿ ಭಣ ಭ೪.೩ ೬:5A ಆಳವಾದನು. ಇನ್ನೇನವಾಡಮಿ, ಏಳ, KA (ficಮಣ “ ಎಂದು ಟಿ ಭುಗಿ ದಳು, ಈಡಲೇ ಓಷಧೀಶರನೂ ಸೃ ಮಗುವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೆ, ತೆನ್ನ. * ಭಗವಾ, ಕ್ಷಮಿಸು, ಬುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದೆ ಹ *ದೆ” ಎಂದಳು,

" ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ವನ ” ಎಂಡ ಇನಃ ಮರೆಯುವೆನು, 11 ಅಕಟಕಟ | ಭರ್ತಿ*ಭುಬಿಡಂತೆ ಆರು ವರೆಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟವರಪಾಣಿಲ ಇಸಗಿ ಆ ದುಡಂಕಾದ ವೇಳೆ, ಆ ಬಿಗುಮಾನವೇ ಬಾಯಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿ೦ ಭೇಣಿ, ಈಗಲಾದರೂ ಮತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳಬೇt, ಎಂದು ಟೆ? : ನಿ ತನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಹಾರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೌರವಪತ್ರವನ್ನು ಕಿತ್ತು ದಳ * ನನ್ನ ಚಿಪರಾಧವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಬಂದು ಬಾರಿಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸು, ನೀನಿದ್ದಾಗ ಸಂತೋಷ ವಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ದುಃಖದಿಂದ ಕರಗಿಳಿಸಿ ಗಿಳುನ, ನೀ ದುಗೆಗಳ” , $$ 1 A FL. set 6

) 12 3 1