ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೨೨೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಭದ ನಿರೀ ಸಂಗ್ರಹ, . ವ 14 ಆರುಳ. 4 ಅಥದಿಗೆ, ಒಳಗಿನಿಂದ ಹೊರಗಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಿತಿಷ್ಠಿತ, 4 ಸ ಸ * 14 (2) ಘ ** ಹೋದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಿ ಳಿಸಿ ಘಂತತಿಗಿಟ್ಟು ಪಟ್ಟು , ಇಳಥಿಬ್ಬ ಭ ಮ ? ಅಂತದ, ಹೋತ ನಾಟಿ ಅಡಿಕೆ, ತ % fa೬, ೯ನಿಂ$ ಪ್ರಥರ್ಣಿ* * * ಜಿಡಿಪುದು ಹೇಗಟೆ ಇ #ಳ್ಳಿ de ಘಟೇ ಸಾವಿತ್ರಿ ಅಪ್ಪ$ ಚಳತಿ, 4 ಸಾವಿತ್ರಿ , ಆಟೊ ಆಫಸ್ಟ್ ಟಾ ಟಿ ವಿಡಿ” ಶ್ರವಣ ಗಿ ೦೩೦೫ ೩ಳ್ಳುವ, ಅಬ್ಬಿಗೇನೇ ಜಿನೀಗೋ ಇಟಾಗಟೆ ಎಣದಳ 3, 44 ಛೇಡ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆತಾರು ಇಂತಹವಳು ಎಥನ ೮, ೧೯೬೨೨ ಜುನೆಲದಲ್ಲಿ , * ಸಾವಿತ್ರಿಂಶುಮಕೃಷ್ಣವೇಣಿ, ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರ ಎಂದು ಬಿಟ್ಟು, ನಾನು ಜೋಗುಣಿಸು ಎಂದಳತಿ, se ಆಗ ಇಷ್ಟಪಟನೆಯು ಚದು ? “ಹಾಳು ತಿಂದು ಹುಟ್ಟಿಯ೫ * * * ಹೇಳಿ, ಮೆಲ್ಲಗೆ ಸಾವಿತ್ರಿ, ನೀನು ಹೆದರಬೇಡ, ನಾನಿರುವೆನು ವಿ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹೊರಟುಹೋಗೋಣ, “ ಅಯ್ಯೋ ಪಸಗೆಬೇರ, ನನ್ನ ಕೈಕಾಳುಗಳ. ಅದು ಭತ್ತವೆ. *ಚedಂದಿಲ್ಲ, ನಾನಿರುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೊರಟಾಗ,ಇನ್ಮ ತಳೆದ ಮೂರ್ತಿಯ ಒಳಗೆ ಬಂದನು, ಸಾವಿತ್ರಿಗೆ ಮೈಯೆಲ್ಲವೂ ಬೆದರಿದ. ಕಂದ-ಏಸು ಹುಂಗುಟ್ಟಿದೆ ಸುಮ್ಮನಿರುವೆ, ಕು- ಇಲ್ಲ, ಆದ ನಡವಳಕಯನ್ನು ಕೇ* ಅಕ್ಷರವಾಯಿತು. ಈ ಆಕೃತ್ಯವು ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿರುವುದು, ಕು-" ಇದೇ ಆಶ್ಚರ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವುದೇನು ? - ನಿನಗೆ ಆಶ್ಚದ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ M

4 =