ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೨೨೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

2 ೯ ನೆಯ ಕಾಗಿ “. 2 ... 3 1 Y ಬಿ.ರ್ತಿ ಯುತಿ ಭಗ್ನ ಮನೋರಥನಾದನು. ಯಾರ , , , , ತನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾವಿತ್ರಿಯು ರ್ಒ 'ಇದು.., ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡು'ಗಳಂದೂ ನಂಬಿದ್ದನೋ ಅಂತಹವನ, s? ಕಾಂತಿಹೀನನಾಗಿ ಮಹಡಿಯ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬನೇ ಪಳಗಿ..ವನು, ಈ ಬೆಳದಿಂಗಳ, ಈ ಔAJಲ, ಈ ತಂಗಾಳಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗೆ ವಿಷ ಗಾಯವಾದವು. “ ಅಯ್ಯೋ ! ನಾನು ಎಷ್ಟು ಆತುರದಿಂದ ಅವಳ ೨೩ನೆ ವಾಸನಾಚಬೇಕೆಂದಿದ್ದೇನೆ, ಎಷ್ಟ ಆತುರದಿಂದ ನಾನು ಈ ಡಿಯೋ ಆಗೆ ಹೆದೆ. ಈಗ ಅಷೆಬ್ಬಲದು ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ಬಂದೆನಲ್ಲಾ- ನಾನಕಿ ಡಿದ ವ..ಕುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು, ಒಂದನ ಓದ೬.: *ಡತಿ:ಆಟೆ.! ಇಷ್ಟವೇ ... ಇವಳಿ, ಅಭರಣಗಳ ಲೋಳೆ, ಅವೆನ್ ತಿ೦ ೬.೧ Sid= ಳಿ* ವಿವೇಕ ವೆಲ್ಲ ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ " ಎನ್ನು ಏ ದ,

  • ರ್ಪ ತಿ ಜೀವಭಯ ಆಗ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒು " +3){.ಚಿ.: 5 ಟುವ ಆಳ ಕಥೆಗಳು,

ಓ P ತ ವೆ. ** * * * * * * * *ಗಳಗೆ ೬ +: 1 : ( ಇದೇನ; fಭಾವ, ಬೇಜವಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ೪ಟೆ : : .., ವೆ * * * * » ಎಂದು ಕೇಳಕF&V 4 ಸಿಡಿಮಿ#jdsಚು #$೯ಯ 'ಇಳು ಓಲಗಿಸು, " ಏನು ಕhಷ್ಟು ? *

  • ಏಕ, ಇಷ್ಟು ಕೋಪ, ನಿನಗೆ ಆಗಲೇ ಹಸಿವಾಗಿದ್ದರೆ, ಬar ಹೇಳಿ ಊಟವಶಬಹುಷಗಿತ್ತಲ್ಲ”