ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೨೩೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ನಿಲ್ಲ * ಇವೇ ? ಇಲ್ಲಿ ಎ : ವ ೨೫ -4+ : * * ಇವೇ ? ರಾಜನನ್ನು ಇನ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಸಾವಿತ್ರಿಯ ಬಳಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ,

  • ಏನ; ಜನನಿ., ಹೊರಡುವುದಿಲ್ಲ ? : * ಎಳನೆ

ಊಟವಯಕ, ಗುರುವನು ಚಿತ್ರಿಸಿಗೆಗಳ 4 ತಿಳವ - ವರ್ತಿಯ: ೬೬ ಗೆ ಭುವಃ, ಸನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಮಂಡಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕ * ಎಂದನು. ಮತ್ರೆಯ ಕಾಯಿಯಂತಿ 8 9ಕ್ಕೆ ನಿws ಕ . : ಚು ಸುರಿಯುವುದು? ಇನ್ನು ಎಂದುದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಚವಾಗಲಿ, ಒಳಗೆ > . 17

  • ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿಯು ವುಜಿ೯ ? "ಮಗೆ ಎಳ್ಳ ಗೊತ್ತು . ಲೋ ಮೇಲೆ ಹಾಕು, ಹೋ - 1 »

ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾದ ಜೆ ಚೆಂದೆತಾಯಿ?೪ ಪರ್ತಗಳನ್ನು ಎ೭ ಕೆಳ ಏವರು ? ಈ೩ಪ ## ೪:೧ು ಇಲ್ಲದೆ ಕಿಂದು ಆಗ್ನೆಯ ಭಾಷೆ ಮನ್ನು ಹಿದಿದುಭಾಬರೆ ಎಳ' ಸಿಲ್ಲ: ನಟಿಷ್ಠಿತಭವಗಳ, . .ಬಾ ಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಅನಾಚೆ ಭಟ್. ಜೆಸಿ: 21 :ಸಿದ್ಧಿಯೇ ಬರುವ.

  • ಜೈ ಗು ಭವನ, ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ?ಗ ನನ ಗೆಳತಿ ಕಥೆ .... ಏಜೆ : , B R Y5.: :
  • ಏನು, ಸವಿನಿ, ಕಮ > -{ * >1, ೬ * * ಫಿಲ್ಲಿ: ", ಇಕ್ಕೆ :

ಈ . 1 1 41 [ ! 2 1 5

K 4 2 1 1 - 3 ¢ P +

PS E . 4 4 =

  1. 45

, ಗು ಬಿ)ವಿನ Ek " Face: 5: 14+[14 * * * , ಭು' * * * ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿ ತಟ್ಟಿ ಸಾಕ್ಯಿ ಕ : ಈ ವು. ಸು ಇಳಿ: ಜ. 2*1 : ¥ಗಿ ಸಮಿ, ಚೆಕ್ಟ್ ಸಮಿತಿಗಳಿ 3 ಭತಿಪ್ಪಸ್ಸು ಕಳಳ 2 14, ಏಳು , ಆದರು ಆಂದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಗೆ ಕಳುಹಿಸುಘA ನಿದ್ದೆ ಬಂದೈತೆ, ಅಂದ ಸವಿ ”

  • ಹೋಗ ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗುತ್ತಿಯ ? ಈ * ಪ್ರಮಾ, ನೀರಮನೆ ಬಾಗಿಲಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಆಲೀಸಿ, ಸ್ವಾಮಿ!