ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೨೩೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಈಚೆಗೆ ನಿದ್ದೆಯ ಬಂತು. ಏಳುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟನು. ಚೆನ್ನಾಗಿಹೊದ್ದು ಇಲ೬ಕನು, ಆ ಮುಖದಮೇಲೆ ಚಂದ್ರಕಿರಣಗಳು ಹಾಸ್ಯವನ್ನಾಡುತ್ತಿ ದ್ದವು. ಚಂದ್ರನಿಗಳ ಮನಸ್ಸು ಕರಗಿತು. ವ್ಯಸನದಿಂದ ವಶ್ಚಿಮಾಂಬುಧಿ ಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದನು. ಆಗ ಗಾಳಿಯು ಮೆಲ್ಲಗಾಯಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ , ತಿಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ಜ:ಡುಗನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸೋ; ratಡಿ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ದಾಸನಿಗೆ ಚೇಳ್ ಎಂದು ಸಬೇಧವಿದಿರ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಯಿತು. ತಮ್ಮ ಸು ಎಬ್ಬಿಸ * : ಸಚಿವೆ ಒಲ್ಲೆ ಎಂದನು; ಮೂರ್ತಿಯು, ೧೬ ಭವಿ, * * * ಎನ್ನುತೆ ಬದಿಯಿಂದೆದ್ಧನು. - AN ೧೧ ನೆಯ ಪರಿಚ್ಛೇದ. M F ಓ. , ಭಃ 'ಪಲ್ಲಿ : ವೆಗಳ ಓಟವಿಧಿವುಟು , bರ್ವ:- ಇ ಜಡತಾತಿಲ್ಲದಿರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರ್ಘ ಫಿನ ಆನಗಳಿಗಲ್ಲು ವಿಷ್ಟೇ ವ ಮಳ್ಳಿ ) ಒಟ ಇತ್ಯ ಭವ-ಇFಭವ ಸೌವ್ರು ಇವಶಕ್ಕಳ ೬೪೬ ಶಿ ( 7 ಕ್ಷಮುತ್ತಲಿನ ಬಳ್ಳಿಗಳ : ಭ ಭಟೆ ೯-4 Kಣ, ಘಾನಭೆ *ಗೆ, 3 4 :ಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಕ ಬ 8 : ಓct 13ಟಿ43Kಟು ತ ಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲ' :- * ಜೆ ೬೬ 13 ಟಿ ... ಸುಧವಾಗಿ ವತಃಪಿ ಸಿಂಚುಳ್ಳು * : ಒಳ್ಬ 2: ಈ 'ಜ್ಞ', `ಇಗ ಬೇ ಓ ಇ 3 ಟೆ . - ೨ ವಗ. 4. ಟಿ ವ ttack: # #erಗಳು ಈಟ್ಟಭ : ; ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಕಷ್ಟ ಇ: 3 #ಟೈಸts ಈ ಬಿಳತಿ .. ' ಸುಜ8-434 ಚಳ: " ಛಕಟಿಕ 64 ಆಟಿ ಬೆ೬ಟಿ; ಪಕY ** , ಓ%A (ಓಟ ಪಟ ಓಡಿಸಿ ಸತತೆ ನುಡಿ ,ಖಳ ನಟ: * **** ***ಬಿ.ಟಿ, ಬಿಳಷೆ:- ** ಹೆ:ು, ಜಾನುವ+ದರಿದಿಗಿ5, ಬೆಟರಿ ಆಡಿಯೋ ಅನುಭ“ಕೆಗೆ ಕೀ ಇತ್ತ ಹಿನ್ನಿ-ನಮ್ಮ ಕೇಕದಿಂದ) 71ಡಿಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 11 ಎಂದು ಗಂಟೆಹತ್ತಿತು. ಲುವಲುಗಳನ್ನು ಸರಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು 3

, I SS /

ತಿ +