ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೨೩೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಆಡಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ Free ಕ as a ty

> .

  • * *
  • ಎಷ್ಟು 113ನಗಳ ತನಿಖೆಯಾಗಿದೆಯೋ ವಿಚಾರಿಸಿಲ್ಲ. ವಿಚಾ ಹೇಳುವೆನ: ! ಭ: ... ಬೇಗನೆ', ನರ್ಥಿ ! ವ .ಭವನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೇ?

ಕ ಶಾನುಭೋ? * ತುಸದಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು ಓಳ್ಳುವೆ ” - ನಿಟ್ಟೆ ಅವಧಿಯೆ: 'ನtts ಖ719 ವ. 8 6 ಮನೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗೆ ಳಲ್ಲಿ ಚು೯ ಮಣ್ಣಿನ ಮನೆಗಳ್ ಬೆಟ್ಟು, ಕೇಲವ ತ ಹಳ್ಳಿಯ ಹೆಂಚು ಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವರು. ಆವರು ಸುದ್ದೆಯ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿ ಇ೧೫ರುವರು. ಮತ್ತೆ ಆ ಚಲು ಹ ಕೈನ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸೆಸಿಗತಿ ವರ. ಮಗಳ ಈ ರ ಹ೦ಚೆ ನಮನೆಗಳ ಎರಡಿವೆ ಬೀದಿಗಳ ವೂ ಆ ದಿನ ಏs)* ವಾಗಿ ನ. ಸುಬೇಗ {}ದಅವನಿಗೆ ಗುವೆ ಇಂದು ಭೈ: ಧು ! #.: ಏಳುಮಾಡಿದ್ದರು, ಸಿನ ಛe { ಗಲ್ಲ ಮನೆ ಗೆ) ಮ ಘ: ಬಳೆ ಇ ?.:, ಮನೆಯ ಆನೆ ಬಹಳ ಗೆ ಇಚ್ಛಡ: ಕೊಟ್ಟಿದವನೆ, ಟ. ೯೯ ಸುಗೆ ಗಳ ಬಳಳ್ಳಿಂದ ಹೆಂಕತಿಗಳ ಭೂರ್ವ ಆಕ್ವಿಲ್ಲದ ¥sh ೬ :f') ಔರ: ಕನಗದ್ಧತಿಗನುಸಾರವಾಗಿಯೆ? ಕೆಲವು ಭಾಗಿ: 28 : ' ... ? Part 7 : ಮಾಘ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವ. ಮನೆಯನ್ನು ಚೆನೇ... ಈ 4 * * * * * * ಚಕ್ಕೆ ಬಂಜೆ*? ಈ ಘ ಆ ಸರ್ಥಿ ಸುದ್ದಿ : ಜಿಲ್ಲ– ೬}, " ಏ *** * * * * ಸಿಟ್ಟಿತು. ಇಸಭೆ ಇದ್ದೆ ಗಳು

  • ** 3 ಕೆ ವೈJ K 2 : ಶಿ” ( ತು ಕಥೆ ! , # ಇತ್ತ ಇ ದೆ , R: "..# ೬ : {f...'! ** ರ್K ಒಟ್ಟಳು, ಆ3 71... ಕ್ಷೇತ್ರದ

- a 9 ) 1% 5 | | # | | | 3 4 5

- DP 1 #

1. - 13 - 17 d 1 | 2 ! || S

N' **

1 3 -> 1 6

.

      •  ; 7 ಸತ್ಯಳ : #: ಫೆ.3,c fಶ ೪೯ಟಕ ಹಳಿ ಕಿಟಿಕಿಸಿ ಆಟಿ > * :3 4*ಕ್ಕಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತೆಳ್ಳK: Hಟಿಬಿ ಗಳಲ್ಲಿ, ಈzzy Fac, ಇವು ಭ• ಭವೂ ಮುಗಿಯಿತು, ಕೇಳಿದವರು ಒಂದು ಕಿವಿ ವ:41ವಳು ಮಗಳ ಕೆಸಿ ಚೆನಾಗಿದೆ, ಸೀyಸಂದ್ರದ ಅನುಭA

.