ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೨೩೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಆದಂಗಿರೇ ಸಂಗ್ರಹ - Ms. - ' 19 £p ಸು-ಆಯಾ ಪಟೇಲ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾದಿಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿ pದ ಒಲವ ಶಕರಿಗೆ ಅನುಕರಿಸು, “ ಆಸu & Adಡಿಸಿರುತ್ತೇನೆ " - Mಥಿ: ಇ.ಕೆ - ಜೆದಾರ್ಥಗಳ) ಒಂದನೆಯೇ ಆಯಿತು. ಪಟೇvಳ# ಧ: ಆಳದಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚ ಆA ಣಾವಸು ಎಂದಳು ) * * 3 ಭಿಮಾಂಡ್ಡಿ, ಸುಳೇ ಏನಿದು ಏಮಿ ಅನ್ನಿ * ಜಿಲ್ಲ? - 9 ಇ ಇನ್ನಿ. * ಇದೇನು ವಸಿ ವೇಣು ಹು ಇಣಿದ ಬಿಳಿ ಪವಿ: “ಕಟ್ಟೆ ! ! ಈ 4* . . 15°4

+ +

  • ಘಟೇಸಿಗೆ, ಬನ್ನಿ, ಶಾನುಭೋಗರೇ, ಸಚ್ಛಾಚಾರಿಗೆ ಎರಡು ದಣಿಸಿ) ಕಳೆ ಕಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಭುನೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ

ಕೊb #$4), * ಬೆಟ್, ಇಾಗೆ ! » ಸಚ್ಚಾಚುರದಿಗೆ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿಗಳಿಸಿದಳು ಸುಬೇದಾಟಿ ವಣಿಯಲ್ಲಿಯ. ತುರ್ತಿ"Gತಿ ಎಳೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಇದೆ, ಆಟ ಗಳು ಬಂದು ಬಿದ್ದವು ಶಕು-ಸುಬ್ಬಾಚಿ, ಇವು ಎಲ್ಲಿದೆ ? ಸ್ವಾಮಿ, ಶಾನುಭೋಗನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸಿಜಿ, ಸು--ಅಯ್ಯಾ, ಇದೆಲ್ಲಾ ಏಕಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

  • ಸವಿ, ಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳಿದೆನು. ಬಲವಂತವಾಗಿ ಈ ಕುಕ್ಕೆ ಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಹೋದರು *

ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಬೇದಾರರು ಜೆರೋಓತಿಯನ್ನು ತಿಂದದಂದು ಸುಬ್ಬುಚರದಿಂದ ವರ್ತಮಾನ ಬಂತೋ ಆಗಲೇ ಪಟೇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆನ್ 5 ರೈತರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತಡವಾಯಿತು ಏನು ಸುಟ್ಟಾಳರ), ಎಚ್ಚು ಹಾಕಿದಿರಿ ?