ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೨೩೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಆಡಂಬರೀ ಸಂಗ್ರಹ • ೧ ಹಿಮ

  • ಸವಿತಾ, ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಇದುವರೆಗೆ ೧೦೦ ಶೇರುಗಳು ಭರ್ತಿ ಯದನು, ” ಸು-“ಇಲಾಶ್ ರೈ ಬನ್ನೂರ್ ಲೈವ್ ಐದರವಾಗಿ ಏನು

ಮಾಡಿದಿರಿ.

  • ಸಮಿ, ಜನಗಳಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಸು-1 ನೀನು ಆವರಿಇಳಿಗಳೇ,

> > SAFETYಆದ # ೪ ಸಿ ಜಿಇಟಿ : ಇಟ್ಟು : * ವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವರು !! ಸು = ಸ#ರ್ಸಿ ಭಟಪಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಜಿ *ಹಳೆಯೋ ಸೀಟಿ; # ೩: ಸಕ್ಕೆ ಹಿಡಿಸ' ವನ್ನುಡಿಸಿ, ಕಣದಣತಿ ಚ38 * ೯೫೩ - ಗಳ ನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಈ®r (83ಸಿಟಿವಣ*: ಅಪ್ಪಣೆ, ” ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ನನ್ನ ಶ ಟಲಕ್ಕೆ ತಾವು ಓಟೇ ಪ್ರತಿ ಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು ... #oಥಸತಿ ಸು-" fಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಗಿಳ ಏಷಯವಾಗಿ ಕಟ್ ಹಿಟ್ ಒಂತ ನೀವು ಜಿಗಣಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಉಪನಿಸಗ೯ ನ್ನು ಇಟ್ಟು ಎಷ್ಟ್ಯಧಿಕ ಆಡಬೇಕೆ? “ ಅಪ್ಪಣೆ ಸು... ಮೊದಲನೇnಾವು ಯಾವುದನ್ನು ತೆಗೆದು,fu*ನಲ್ಲ " - Kಬಳಿಗುಮಾಸ್ತೆ- ಸಮಿ, ಬಣಕೇಜಿ " ಸು.. “ ಶನಿಕೇಸಲ್ಲಿ ಭಾನುಭೋಗರು ಒಂದುವರೆ 11 ಬಂದಿರುವನು ಸಮಿ ” ಎಂE3, ಅಚ್ಚ ಏನೆಂಟ ಟಾಕ್ಕೆ ಆರಿಸ! * ೪೪ನನು, ಭು- ಓಹೋ ಅg ಪ್ರನಪರೆ, 2 ಕೆ.ವಸ್ಥೆಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಇವಳ 1) ಬಿ ಆರೇಳಿರಿ ”* ನಿಮಗೆ * ಕೆಸಪಿಗೆ y 1 1 9 S ಕೆ 14