ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೨೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಆಂಬುಲಿಕೆ ಲಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ತಂದೆಯ ಸೇನೆಯು, ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಹೋಗುವ ನದಿಯ ತರಂಗಗಳಂತೆ, ಯವನರ ಸೇನಾಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿಹೋಗುವುದು' ಎಂದನು. ಅಂಬಾಲಿಕೆಯು (ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತಳಾಗಿ) ಇದು ನಿಜವೆ? ಮೋಹನ-ನಿಜ, ಅಂಬಾಲಿಕೆ! ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾರೆಂದು ಗೊತ್ತೋ? ಅಂಬಾಲಿಕೆ-ಗೊತ್ತು ಅದರ ಕಾರಣಕರ್ತನು ನೀನೇ ಮೋಹನಸಿಂಹ-ನೋಡು, ಅಂಬಾಲಿಕೆ ! ಹಿಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ನೀಚನೆಂದು ಸಂಬೋ ಧಿಸಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ! ಹಾಗೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ದು ನಿನ್ನ ತನೂಅಲ್ಲ, ಏತಕ್ಕೆಂದರೆ ಆಗ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಪೌರುಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ರಾಜಕುಮಾರಿ! ಹೊರಗೆ ನೋಡು, ಅಸಂಖ್ಯಾತವಸರು ವೀರಾವೇಶದಿಂದ, ಮೃಗೀಕುಲಗಳಂತೆ ಓಡಿಹೋ ಗುವ ನಿನ್ನ ಹಿತನ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಸಂಳಸುತ್ತಿರುವರು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಯಾಲೋಚಿಸಿ ನೋಡು, ಈಗಲಾದರೂ ಸೀನು ನನ್ನನ್ನು ವಿದಾಸವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿದರೆ ನಿನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಆಪತಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮನ್ನಿಸಿಬಿಡುವೆನು, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ತಂತ್ರ ಪರಂಪರೆ ಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈಗ ಯುದ್ದ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಯವನರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಓಡಿಸಿಬಿಡುವೆನು. ಅನಂತರ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಈ ಭೂತಲದಲ್ಲೇ ನಂದನವನವೊಂದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಖಿಸಿ ಬಿಡೋಣ, ರಾಯಗುವು ! ಒಂದುಬಾರಿಯಾದರೂ ನಿನ್ನ ಮುದ್ದು ಮುಖಕಮಲವನ್ನು ಚುಂಬಿಸುವುದಕ್ಕೆ.. (ಎಂದು ರಾಜಪುತ್ರಿಯನ್ನು ಸವಿಾಪಿಸಿ,) ಏನು ಹೇಳುವಿ ? ಕಾಲ ವಾದರೋ ಮಾಗುತ್ತಿರುವುದು, ಅಂಬಾಲಿಕೆ-(ರೋಮಾರುಣನೇತ್ರಳಾಗಿ) ಎಲೊಮುಸಲರ ಪಾದಧೂಳಿಯನ್ನು ಪರಿಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದ ನರಪಶುವೆ ಏತಕ್ಕೆ? ಸಶುವಿಗಿಂತಲೂ ಹೀನನಾದವನೆ ! ಏನು ಬೊಗಳುತ್ತಿರುವಿ ! ಬೇಗನೆ ನನ್ನಿ ದಿರಿನಿಂದ ತೊಲಗಿ ಹೋಗು, ಮೋಹನ-ಹಾಗಾದರೆ ನೀನೊಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲವಷ್ಟೆ ? ಅಂಬಾಲಿಕೆ---- (ನಿಶ್ಚಲಧ್ವನಿಯಿಂದ) ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದವನೇ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿದು ಮೊಹನನು ಕರ್ಕಶಧ್ವನಿಯಿಂದೆ, • ಗಪೂರ' ಎಂದು ಕೂಗಿದನು, ಒಡನೆಯೇ ಒಬ್ಬ ಸ್ಕೂಲಕಾಯನಾದ, ದಾಡಿಮಿಾಶೆ ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮುಸಲನು ಮೋಹನನಿದಿರಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತನು, ಮೋಹನನು, «« ಗಪೂರಖಾನ್ 1 ಜೋಕೆಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊ, ಈ ರಮಣಿಯನ್ನೂ ಇನ್ನೊಂದು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಮಣಿಯನ್ನೂ ನವಾಬರ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯ ಬೇಕು. ಎಂದನು, ಈಗಲೇ ?