ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೨೪೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಸಾವಿತ್ರಿ ಸು-ಟಾಕಿ ಎಷ್ಟು ?

  • ಮೀ ೩೧ ರೂಬಿಎಯಿಗಳ ಸು-ಏಕಾ ವಸೂಲ್' ಮಾಡಲಿಲ್ಲ?

ಹೋ, ಗು * ಸಮಿ, ಅದು ಈತನದೇ ಬಾಕಿ ” ( ಆದಿವಸ ಹೊ Jಆ ಗುಮಸ್ಕರಿಗೆ ಭೂ ಪಟಿ' ನಿಂದ ಮುರಾದೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ | ಸ... ಸರಿ, ಸರಿ, ಪ ನೇ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ ಇಂಡದೆ ರೈತರು ಹೇಗೆ ಕೋ ಟಾರು ? ಏಕಾ ಬಾಕಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ.ಇ೦ಡೆ ? . “ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಂತ ರೆಮಿರ್ಷ ಆಗಿವೇಂ ಕ್ಷು, ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕದ್ದನ್ನು ಪೂಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸು--ವಿನಯಾ ಪಟೇಲ್, ಸಿನಿಗೆ ಫೋಟಗೆ ಕೊಡುವುದು, ಕಂದಾಯವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವಸ ಇಲ್ ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಇಂದಾಯವನ್ನು ಬಾಕಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಪೊಟಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಪೋಟಿಗೆಗೆ ವಜಾ ಆಗುವು ದಿಲ್ಲ. ನಾಳೆಯ ದಿವಸವೇ ಹಣ ತಂದು ಕೊಚಬೇಕು.

KA" 71, ಸಬ್ಬ ಐ: - ತನು ಅಪ್ಪಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಜಿ ಜೈ ಒರೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಈ ಐಪಿಳಿ ಸೀಮೆಗೆ ಹೊಚಟುಹೋಗಿದ್ದನು. ತೆಳ ಬದು) ಪೋಪ್ಪ ವಡಿಗೆರೆ, ಸುವಿಕೆ ಸಟೆ:- * ? ಸವಿತಾ, ನನ್ನ ಹಲಸಿರು ಜನನವಾಗಿತ್ತು. ಆಗತ್ಯ ಯೋಗವೇ

  1. ) .ತುಗಜರೆನಿಗೆ ಬರೇಲಿ ಪುರಸಆಕೆ, ಸು-ಪ್ರಶಸತ್ತು ವಿಶ್ವೋ, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಹೊರಟುಹೋದರ

ಇಡಿಗೆ ಶಿಖರಸು ಮಾಡಲಾದೀತು. ಇವನಿಗೆ ಒಂದು ಕೆ.ಜಿ) ಲೆನೆ ವಿಧಿಸಿಗೆ, ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ -- ೫೧ - $ಲುಪಾಳ್ಯದ ಪಟೇಲು ಇಾನುಭೋಗರು ಬಂದು ನಿಂತರು ಸ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಹೊರಗಡೆ ಗಡಬಿಡಿ ಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಏನೋ SAಚು ದಫೇದಾರ್ ಎಂದು ಅಪ್ಪನಾಣಯಿತು. 4