ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೨೪೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

F&ಬಂಬ ಸಂಗ್ರಹ - +1 1..

  • ) 11 + &

J ಇ, - - - ... - ... . .. . . . 2:ಟ್ಟ೪ ೨, ೩ X Y ? .. . . . . ' ಕಿಸಿ :: ದು ತಿನ್ ದಳ ”, ಅವನ .ಐ ಜತೆ ಸರಸಸಲ್ಲಾಪಗ'ವ್ಯವಾಗಬಹುದೆಂದು , ಕಳೆ , 2; SJಲ೬d ವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ತಾನೇ ಏನನ ಜೀ೪ಞRಕ್ಸ್ ವಳು, ಯಾರೊಡನೆಯ ಮಾತಿಲ್ಲ. “ ನಾನು ಆ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ! ನನ್ನ ಒಡನಾಡಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದೆನಲ್ಲಾ ! ಎಡವನಾದರೂ ಯಾವಾತನು ಮೌL ಸಸ್ತನಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದವಳಂದು ಬಗೆದು, ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಸುವನೋ ಅಂತಹವನು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ದೇವರಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನು ? ಇವರಿಗೆ ಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಾಗಿ ಆಗಲೇ ಸಂಸ)ರ ಸುಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ 'ಅತಿಯಾಗಿ ಕೃಶವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವರು, ಸಮಿಗಿರುವ ಉತ್ಸಾಹ ಆದರೆ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳನ್ನು ಈವಯಸ್ಸು ಮಿಾರಿರುವರಲ್ಲಿಂತು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವದು ? ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೂ ಅದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ತಾವಿರುವರಾದರೆ ನಮಿಗೆ ಮೌನ ನಸ್ಥರಾದರೇನು ? ಅಲ್ಲವಾದರೇನು ? ಇವರಿಗೆ ಕೃಂಗಾರ ಹಾವಭಾವವಿಲಾ ಸಗಳು ಬೇಕಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ನನಗಾದರೋ ಯಾವಾಗ ಪತಿಸಾನ್ನಿ ಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ಮನಸ್ಸು ಹೋಗುವದು, ಯಾವ ಸತಿಯು ಯಾವಾಗ ಪತಿ ಬರುವನೋ ಎಂದು ಎದುರುನೋಡುತ್ತಿರುವ ಯಾವ ಪತಿಯು ತಾನು ಮನೆಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತಲೂ ಮೊದಲು ಸತಿಯನ್ನೀಕ್ಷಿಸಲು ಆತುರಪಡುವನೋ ಅಂಥವರಿಬ್ಬರೂ ಸೇರಿದರಲ್ಲವೇ ಈ ಇಹದಲ್ಲಿ ಸುಖ ವುಂಟು. ಹಾಗಿಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕೊರಗುತ್ತ ಪತಿಯು ಬಂದರೂ ಉತ್ಸಾಹವಿಲ್ಲದೆ ಇಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸುಗಳೂ ಒಂದಾಗಿರುವಲ್ಲಿ ಸಂಸದಸುಖ ಪನ್ನಂತುಪಡೆಯುವುದು, ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತ ಕಣ್ಣೀರನ್ನರಸಿಕೊಳ್ಳುವಳು.” ಈ ದಿವಸ ಹುಮೆಯ ಚಂದ್ರನು ಮೂಡಲೊಳಗೆ ಮಗು ರುವನು. ತಡೆದು ತಡೆದು ಬರಲೋ ಬೇಡವೋ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿ ದ್ದ ಹಾಗೆ ಏರುತ್ತಿದ್ದನು. ಮೊದಲು ಮೊದಲು ನವಜಶದ ಸನಾಭ