ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೨೫೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

) | G ಇರಬೇಕಾದದು ಎಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೆ ಈ ಚೆ ತಡೆಗೆ* ಸ .: ಗೆ, ವೆಯ ನಿಷ್ಕರ್ಷೆ : ಕಾ? , ಒಂದೇ ವ . ಶಿವಾಜಿ ಒಪ್ಪಿಇ: : ಒಪ್ಪಟ ದ್ಯ ಮದುವೆ ಮಲತಃ " ವು. ೩ನೆ ಅದು ವಾಸಿ ಆಗ್ನವು ಗುವದು. ” ಎಂದು ಕೈ ನೋ ದಟ, ಅವನು, ಸಾವಿತ್ರಿಯ ಹಾಸಿಗೆ : ನ್ನು ಡಿಕಾಸಿ ವಗಿದಳು ನಿದ್ದೆ ಬರ ಅಲ್ಲ, “ ಮದುವೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತಾ ಇವೆ, ಇಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಸಂwಲೆ ಪಾವಿಯಾಗುವುದು. ಈತನನ್ನು ವಾದ ಮಾಡಿತಂ ಡರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೂ ಅಣ್ಣನಿಗೂ ಸಮಾಧಾನ. ತಾಯಿಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೋಯಿಸಲು ಇಟ್ಟೆ ಯಿಲ್ಲ. ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇ ? ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟವು ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ದುದಾದರೆ ನಾನು ಮಾಡುವದೆನ: ? ಗೃಢಚಿತ್ರ ದಿಂದ ಈತನೇ ಪತಿಯೆಂದು ನಂಬಲೇ ? ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮಹಾನುಭಾವರಾದ ಭವಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಲಡ) ಸುಶೀಲೆಯರಿರಲಿಲ್ಲಿವೇ? ನನಗೆ ಏನ. ತೋಚ ವುದಿಲ್ಲಈವ ನಃ ಕೆ ಕವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗಾದರೆ ಬಾ ಣವನ ಬಿಡಲೆ ? ಹೇಗೆಬಿಡುವುದು ? ವಿಷವಿದ್ದರೆ ನವರಾಡುತಲಿದ್ದೆನಲ್ಲಾ! ಅದೆಯಿಲ್ಲ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಲೆ ? *ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಏನುಮಾಡ ? ಇತಾ) ವತಿಯಲ್ಲಿನ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಜಿ:-ರಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದು ಲೇಸೆಪಎದ್ದಳು. ಚಂತನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇ ರಿಗ್ಟನು. ಎಲ್ಲ : : ವ. * ಪಿಜ್ಞೆ ಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೆ/ + tಡಿಗಳು, ಅಷ್ಟು ದೂರ ಬಳ * *ಗೆ ಬೇಕು. ತನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೇ ? “ ಸಾಧ್ಯ ವಲ್ಲದೇ ವಿನ: ? ಗರಿಕಯೆ.:೦ ರೇನು ? ಅದಮೆಲೆ ಆಯಿದ್ದವಳಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ, ಸುಗೆಂಥ ರು * ಮನ ಸೈರ ಮಾಡಿದಳು, “ ನನಗೆ ಸಂ೪ ಟವೆಲ್ಲವೂ ಸರಿತಾ ವಾಗ ಓದು, ನನಗೆ ಈ ಲೆಕವೇ ಏತ ” ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಬಿದಿವೆ. ಬಾ ತಕದ ವೆಗೆ ಮುಚಿ ರ್ದ.. ಎಂತಜಬೆಳದಿಂr: ಎ ಹಿ".ಟೆಕ್ಕೆ ಹಾ ಎತ್ತಬಹುದು, ಸೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲಿ. ಮನೆಯ ಮುಂದೆ * ಸಲ್ಪನಿಂತಳ್ “ ಸಾಯಿ ನೆ ? ಆ ವ... .. *ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗು ವದಕ್ಕಿಂತ ಒಳಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಳುವುದೇ ಲೇಸಲ್ಲವೇ ? ಅಹುದ; " ಆದರೆ