ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೨೫೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

| 86 ಚಾಲೆ?ಬರೀ ಸಂಗ್ರಹ ರಾಗ - :ದೇನು ? ವ... ಆ ಸಮಿತಿ ಯ ಆಕಟ್ಟಳು, ಮಾತನಾಡಿಸದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾಡಲಿಲ್ಲ. ರಾಗ : ಓ } ಆಗಲೇ ಮಾತನಾಡಿಬಿಟ್ಟೆಯಾ ? ಮ- “ ನನ್ನ ತಂಗಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾಡಿ ನಾಡಿದೆನು, ಆದರೆ ಸಾರ್ಥಕ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅ೪, ಇದೇನು! ರಾ೬ರ ನನಗೆ ಗಳಿಗೆಗೆ ಒಂದಾವರ್ತಿ" ಢಕ್' ಎಂದೆ. ಹೆಚೆಯುತ್ತದೆ. 14 ರಾ- ಅದೇನೂ ನೀನು ಏನೆಂದು ಹೇಗೆ ? ಮಹೇಳುವದೇನು? ಆಟ. ಗ:ಕನನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಡವೆಂದು ರಾ.. ಅವಳ ನೆಂದು ? ಮ--- ಬಂಧನ ಕೆ. ಲಿಲ್ಲ, ರಾ- ನೀನಿನ್ನೆ ನನ್ನ ಹೇಗೆ ? ಮ- ಆಸ್ತಿಯು೦ಟೆಂದು ಬೆರಿಯಬೇಡ ಆಸ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ, ಸುಣವಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ, ಬೇರೆ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ನಾಡೆಂದು ಹೇಳಿದೆನು ರಾ~ ಅದಕ್ಕೆ ನಂದಳು ? ಮ - “ ಅದಕ್ಕೂ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದಳು, " ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತ ನದಿಯ ಕಡೆಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟರು ರಾ- " ಮಗಳು ಎಪ್ಪತೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿದೆದತಾ ವರ್ತಿ, ” ಮ- “ ನನಗೆ ಈ ಭೀತಿಯು ಹೆಚ್ಚು ತಲಿಗೆ, ಈದಿನವೇಕೆ ಈರೀತಿಯಲ್ಲಾಗುವುದು, ನಾನು ಒಬ್ಬನಾಗಿ ತಿರುಗಟಾರದ ಕಡಗಳ ಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಹೋಗುತ್ತಿಗೆನು ಈಗ ಏನೆಂದು ಕೇಳಲಿ, ” ರಾ - ಆಕೆಗೆ ಏನೆಂದು ಹೇಗೆ ? ವ - " ನನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪ ವಿಮಾ, ಸಾವಿತ್ರಿ, ನನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪುವ ದಿಲ್ಲವೇ ? ಎಂದು ಕೇಳಿದನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳಅದ: ಯಾರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋ ಗುವಂತಿಗೆ ರಾ.. ಎಲ್ಲಿ ? ಒ ಒ