ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೨೫೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

+9i, ೬ ಮA~ ಆಗೋ, ಅಲ್ಲಿನ . ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವ, ರಾ- ನಿಂತಿರುವುದೆ ? ಚಪಿಸುವು ? ವ 7 - ೯ತ! 7. ವಂತಿಗೆ ರಾ- ಬೇಗ ಬಾ ನೋಡಿ - 4, +* • ಲೆ ಅವಳೆ ನಂದಳು ? ಮ - ಮಾತನಾಡಲಿ, ಸುಳ್ಳು ನಿದ್ದ, ಪಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿ ತಿರುಗಿದಂ ತಿದೆ, ಬೇಗ ಬಾ, ರಾ - ನೀನು ಇನಃ ಈ ಶಿಲ್ಲವೇ ? ಮ- ರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನೇ ಇಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಿಯಾ ? ಎಂದೆನು ಆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹತ್ತಿರಎಂದರು. ಇ೦ಚದೂರ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಗುರ್ತಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ರಾ- ಅವಳೆ ನೆಂದಳು ? ಮ- ಸುಮ್ಮನಿದ್ದ೪) “ ಅವಳ 1 - “ ನಸಿಗೆ ಈ ನಂದು ಭಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳೆಂದು ಆರೆನ : ?

  • , ಸುಳಕ್ಕೆ ಒಳಿಗೆ ಸಿದ) ಯು ಬುಧ, ಗೋ ಶಯ, ಓ ಓಡ ) , ಎಲ್) ಇr" ಓಡಿದ, ಮತಿ - ..ಟಿ'ಗಿ, ಸಾವಿತ್ರಿ, ಇev) ತಾ೪. ಬೇಡ ಬೇಡ ಎನ್ನುತೆ ಧ ಶ್ವಾಸದಿಂಗ ಹೋಗಿ ಸಾವಿತ್ರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊ೦ಡು

“ ಅಯೊ, ಈ ಭಾವಿಯ ೬೪, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊ೫.೦ ೧೭, ೬೬ ವಾಹ) ತವಾಗುತ್ತಿತ್ತಲ್ಲಾ, ಇದೇನು ಆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ , ಎಂದಿನ.: ವ. ರ್ತಿಯು ಕೂಗಿದಂಭಸಕ್ಕೆ ಸಾವಿತ್ರಿಗೆ ಮೈ ಜುಮ್ಮೆಂದಿ: ಜ್ಞಾನಪ್ಪಿತ , , ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರನಿಗೆ ಒಹ: ತೇಜಸ್ಸುಂಟಾಯಿ ತ , ಚಂದ್ರ ಶಿಲೆಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಹೊದ್ದಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲೆ: 4 ಕಣ ವದ.. ಚಿತ)ವತಿಯ ನೀರಿನವೆಲೆ, ಥಳ ಥಳ ನೆ ಬತಾಪಿನೀನಾಥನು ನಗಿ, ನಗುತ್ತ ಸಣ್ಣದಾದ ಅಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆತು ಕೆನೆವೆತಿದೆ ಸಾವನ್ನಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದನು. ಮರಳುರಾ ಆ ಬಿಳಿ ದಾದ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಹೂಗಳನ್ನು ಕಸಿ ದಂತ, ವಣಾಳ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಹರಡಿದಂತೆ ರಾಜಿ?' ವ ತಿಂಗಳ 28 ಓ71