ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೨೫೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ವೆಂದು ಉತ್ತರ ಬಂತು. ಸರಿಸರಿ ನಡೆ ಮನೆಗೆ ಜಿ ಗೋಣವೇಗು ಇಬ್ಬರೂ ಎದ್ದರು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿ"ದ ೨ ಸಾವಿತ್ರಿ, ಕೋಪಿಸಿ * ಒಳ್ಳಬೆ ನಿನಗೆ ಒಂತ. ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವೆನು ! ಎನ್ನಲು, ಸಾವಿತಿ) ಯ)... ಜೆಪವೇಕೆ? ಎಂದಳು, ಹಾಗಾದರೆ, ಹತ್ತಿರ ಬಾ ಎಂದು ಕರೆದನು. ಕತ್ತರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಾವಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ರಸಿಕನಾದ ಮ ರ್ತಿಯು,-ಮೇಲೆ ನೋಡು, ಆ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಳ೦ಕವು ಕಠಿಣ ವುದೇ ? ಎಂದನು ಸಾವಿತ್ರಿ ವೇಳೆ ನೋಡಿದಳು, ಆ ವ. ಖಚಂದನ ಮೇಲೆ ಕುರುಏನೀಚಂದ್ರನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಸರಿಸಿ ನೆಕ್ಕಿ ಮೆಲ್ಲಗೆ ತನ್ನ ಆಧರಗಳನ್ನು ಸಾವಿತ್ರಿಯ ಆಧರಗಳಿಗೊತ್ತಿ ಚುಂಬಿಸಿದನು .. “ ರಾಜ ಏಳು, ಕೂರಚA ೧೩ ನೆಯ ಪರಿಚ್ಛೇದ. ಮರ ದಿನ ಗಂ ತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ: ರಯ್ಯನು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟನು, " ಮದುವೆಗೆ ಅನ ಕ೦ದವುಗಳು ಏನಾ ೧ ಸಿಗಓಹುದು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ರೈತನಹತ್ತಿರ ಎರಡೆರಡು 'ಕೊಳಗ ಅಕ್ಕಿ ಯನ್ನು ತರಬೇಕು, ಹುಣ* ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇ ಆತಡ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಣws ಸುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಅದನ್ನೂ ತರಬೇಕು, ” ಎಂದೆನು ಕೋಟುಹೋ ದನು. ಹಳ್ಳಿಯು ಬಹಳ ದೂರವಿರಲಿಲ್ಲ, ಸವಿಾಪದಲ್ಲಿ ೨ ತೆಲಿದರ ದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡು ಹಿಂತಿದುಗಿ ಬರುವಾಗ ೧೧ ಘಂಟೆಯಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಮನೆಗೆ ೬ರುವಾಗ ತಡ: ಜವಾನನು ಒಂದು ಕಾಗದವನ್ನು ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟರು “ ಹೌಸಪೇಟೆ, ಕೊಸಪೇಗೆಯಿಂದ ಒರಯವರಂತರು " ಒಳಗೆ ಕಾಗದವನ್ನು ಒಡರು ನೋಡಿದನು, “ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬರೆದಈಗದ, ಓಹೋ, ವಿಪರೀತವಾಗುವದು. - “ ಈಗೇನು ಮಾಡೋ+p ? -- ಏನು ಮಾಡುವುದೋ ದಿಕ್ಕೇ ತೋಚುವುದಿಲ್ಲ, J |