ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೨೬೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

. ಸಾವಿತ್ರಿ 1 15 + 8 > i 4c - ) 1 4 4 . F | | | | | ಸಹವಾಸ, ನಂಬಿಇ ಡಸೆಯೋ ಮೊದಲೇಸರಿ, ಇನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಸಸಿ ! ವುದೇನು ? ಹಣ ಮಕ್ಳನ್ನ ಸತ್ಯದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಗಟ್ಟಿ ಹುಡುಕಿ ಒಳ್ಳೆ ಯ, ವರನಿಗೆ & Tಕ ಬೆ - 4 “ ನಮ್ಮ *ಡಮಯ: ಇ ಗಂಡಿಲ್ಲ, ಇದ್ದು ದರಲ್ಲಿ ಇವನೆ ವಾಸಿ ” •n :ತಿ ವ ವ :* ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸತಿ ನಿಲದಿಂದ ೮ ನೆ * ಚಾತಿ.ಖ. ಬಿಟ್ಟ ಜಾತಿಗೆ . (.ಎದೆತು, ಏನೋ ಇಷ್ಟ .facರ್ತಿಿ, ಚಿಕ್ಕ .ದಿನಿಂ! ನನಗೆ ತಿಳದವನು ” ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇಸಕ್ಕೆ ಬಂದವು. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೇಳಿರುವೆನು, ಅಮ್ಮ -ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಯಾರ ಕೈ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಲೆ , ವ: .. ಯಾ ಬವಣಬೆ: ಡ, ನಿನಗೆ ಸಮ್ಮತವಾದರೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ರಾಸಿಗೆ Jಟ್ಟ ವದ. ಮೆಯ ನು J K At ೯೧೯ ಅವನು ನನಗೆ ಸಹಬಾಡಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ : ನಾವು ಒಬ್ಬರನೊಬ್ಬರು ತಿಳಿ ಹಸರು ಬಸು ಈ :ನು ” ಓ ಎಣವಾಗಿದಾನ ಒದ್ದಿವಂತ. ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಏನು ? ಅಮ್ಮ- ಅಹುದು ಅಯಿಲ್ಲವ, ಆವನ ತಾಯಿ ಸತ್ತು ಗಿ 'ಹಳ ದಿವಸ. 'ಎದ ವು. ಇವನತಂದೆ ವ :) ಬೇರೆ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ೧೦ಡಿರುವನು. ರಾಜನ ಮಗನ ಓದುವದು. ರಾಜನು ಅವಸಿ?ದೌಹಿತನಲ್ಲವೆ: ? ಮುದುಕನ ಮುದುಕಿಯ ಇರುವವರೆಗೂ ಭಾಜಸಿಗೇನುಕಡವೆ ? ಅ - ಆಹುದು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣವೇಣಿಗೆ ಮನೆ ಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ವ, ಇರುವವರು ಮುದುಕ ಮುದುಕಿಯು ರು. ಮ ಇ-- ಮುದುಕರ ಆಲನ ತರ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳತೆ ೬ ಕ) ಅ - ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನು ಒಪ್ಪುವನೋ ? ಮ - ಅದು ನನಗಿರಲಿ, ಅ.ಹಾಗಾದರೆ ಈ ೯೪ನೋಡುವೆನು, ನಾಳಿನಾಳದೊ ಸಕ್ಕ ಟಿನಿಂದ ವಾಪಸುಬರುವರು, ಈಗ ನಿನ್ನ ಮದುವಂತು ವಿತರಿರವೇನುಹೇಳು. ಮ- ( ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಝಗ್ ಎನ್ನಲು ) “ ಈಗ ನನಗೆ ಮದುವೆಯ ಆವಶ್ಯಕವಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಓದು ಮುಗಿಯಬೇಕು