ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೨೬೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಕದಂಬರೀ ಸಂಗ್ರಹ - ಓದಿದರೆ ಓದು ಓದಿಗ , ಮದುವೆಗೂ ಏನು '೦ಧ ? ಮA- ಅದೇ-ಸಸಲ ಎ೦ಧವೂ, “ ವಿ:೪೫ ವಿದ್ಯನಾಶನಿ 1 ಅ- ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಓಡ :ತುವನಿಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹೆತ್ತ ನುಣರು ಗ ?* ಸ. . 1 Ju . 11 ಮ.. ಆಗೆಲ್ಲಾಪೂರ , ಈಗ ಆಗುವದಿಲ್ಲ - -ವ ದುವೆಯಾದರೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಡತಿ : ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರವಿರುವಳ ; ನೀನು ಎಕ್ಸಿಮಾ , ರ, ಲ , ಹ , ದ. 3 »A ... ಎಗರೆ ನನಗೆ " ಏ ರವಿರಿ ? ....ವೈಸರಿನ ವಾರೆfe - 5 - { ಸಂತೆ ಆಗ ನ ?? ಗೆ ೧೦ ವರ್ಷ {\ಳ ಕತೆ * * , ಆಗtm & : ? ಮ.ಅಮ್ಮಾ, ಗೆ ಜೈವವುದೋ ಗತ ಭವನೆಗಳಿಂದ * * ತಂದು, ಅವರಿಗೆ ಊಳಿ೧ವನ್ನು ವಾರಕ ೨.: ನನ್ನ ಕೈಲಾಗುವುದಿ” “ ನಮ್ಮ ಮನೆ ... ಬೆಳಗಾಗುತಡಿ, ಟೀ ಕಾಫಿ, 7 Fe+ K Ja೬ ಫ `ನಿಸರ್ಗ ೪ ಗ. ಶಿವು , ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏಸಿದೆ ” ಎಂಗಿರೆ ನಾನೆ+ಮಾTCವುರ: ಯಾವದೆ. ಇದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೇಳಿದರೂ ನಗೆ ಬಾರದ , ನನಗೆ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ' ವೆಂದರೆ ನಾನು ಮಾರ ಶೇ ? ಕರು ಆ ಟೈಟಲ್ಲಿ ಒ:ನು ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಮುಗಳನ್ನಟ್ಟಿ #೧೦ಡು ಪಟ್ಟಭಿಷಣನ ನೀನುಮರೆಗೆ ಲte? ಅವರ ಸಹವಾಸವೇ ಬೇಡ. ಸದ್ಯಃ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆ ೬೪ ಕೊಂಡಿರ.ವಗಿರಲಿ. ನಾವು ಅವರ ಚಾಕ ದರಾಗಿ ದಟೇ ಇ.

  • ಸರಿ ಮಮ್ಮಿ ಆಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ವಾಣೆ »ವದಿಲ್ಲವೆ?

ವ: ಅಡುಗು, ಈಗ ನೀವು ಮಾವುಲೇದಾರದ ಮನೆ ಸುವರಾದಿರಿ ವೆದ!: ನಿನಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವುದು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ a 1 1 ಇಲ್ಲದ : ? , ...ಹಾಗಾದರೆ ನಿನಗೆಂತಹ ಹೆಂ® ಬೇಕು ? ಮ-ಅಗೋ ಎದುರುಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿ ತ್ರಿಯಿಸಿರುವಳ.. ಆ ದಿನ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿ