ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೨೬೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

( 1 4 k » ) A C ಈ |

9 C tv 1 1. ? hd 1

2. & G. ೨ Y ( 1 6 ಕವಳು ಅವಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ನ ; : ವಇ 7, ಇಲ್ಲವೊ ನಗೆ ವ ಮy ವಿವೆ. ವೇ' (, ಅನಿಸಗೆ ಜು, ಪಾ ... ಛೇ * ೯ ವ. ನೆಲವು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ೮ : ಬಗಾದಿ * * ವ ಇಉr '.ಸ ನಮನ . - Ka"ಸ; ಮ೪ನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದೆ ತಾನ. ಭೂ 1 ನ ಸಿ [A J K's ವಿವಿ - ಓ - ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆ "ನ ? ೨ - ನಿಮ್ಮ ' . , " ಗೆ ೧೨ ವದೇ ವದ್ಧನ ಸತಿ-ಲವ ". ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ :3ು ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡಿ : " ಓ.. ೬ ! ಈಗ ಗೆ ತಾಯಿ. : ನಿನ- ರುಣೆ: ಪಾದರೂ ಮನೆಗೆ ಬರಗೆ ಕನಿ ಕಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ವಾಟೆ, $ 1. JT 1 *ಗೆ, ಇ: 4 ವೇ ? ಇ-43 ನ (*) ' * ನಾಲಗೆ (ಸಣಿಕೆ. ವ... ಇನ?? ಏನನ್ನೂ ಈ ': ಡಿಬೇ? ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಒಬ್ಬ 2 : ವನು. ೬. . . ಬಿ 1, ಒದ್ದಿ ಯಕ್ಷಗೆ : ಎಳನ್ನೆಗೆ ಬಯಸುವೆ ? ಮ:/-. ನಾನು ೬೪rcಷ , ವಳoದ ) ಅ...ನೀನು ಜೆ - ಖ೨೫ ವರೆ, ನಿನ್ನ ಮಾತ್ರ ಗಳನ್ನು ಕೈ ಬಳೆ) ವುದಿಲ್ಲ. ದೂ: ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಏನಾದರೂ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಲೇ ? ಮ - ಅದೇನೆ. !: ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ವದುವೆ, ಎದಗೆ ನನ್ನ... - ನಾನು ಒಪ್ಪುವದಿಲ್ಲ, ನೀನು ಗಾರಿಗೆ ಬರದಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಊಟ ವನ್ನೇ ನಾಕುವದಿ E I sk } =

' s wಳೆ , 2 Y " = =renam e =

  1. A

= ೧೪ ನೆಯ ಪರಿಚ್ಛೇದ. ಎತ್ತ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಮೇಘಾವರಣ ಕಾರಂಭವಾಯಿ:ತು ಈ ತಕ್ಷಣ ಯಾಂಬರವೆಲ್ಲಾ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಯಿತು. ಕಾದ೦ಬಿಸಿಯೋಪಾದಿ ಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆಯ ಮೇಲೆ ಚಂತ ಮುಸುಕಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಒಂದೆರಡು ಆಕೆ ಗಳೆಂಬ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ನಾದರೂ ತಲೆದೋರುವುವೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಸ೪ನೇ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಉಗ್ರ ಶನಿ ದ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಒಣಗಿದ |