ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೨೭೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

G1j ಕಾದಂಬರೀ ಸಂಗ್ರಹ A + 1 2 3 4 . ವುದೋ, ಭೂವಳನ್ನ ನಾನ ಸದಾ ಓಯಸುತ್ತಿರುವೆನೋ ಅಂತಹವಳನ್ನು ಮರೆತುಬಿಕೆ : ಎ ಎವೆಯಲ್ಲ, ವ, ರೆಯಲ್ಲಿನ ಆ ವಿಗ್ರಹವನ - ಆ ಕಾಂತಿಯನ್ನೂ, ಆ ದಿನವನ್ನೂ, ಮರೆತು ಒಲ್ಲೆನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ನನ್ನ ದೇಹದೆ ಇಲದಿಗೆ ನಾಶವಾಗಬೇಕಲ್ಲದೆ, ಇತರ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ 7 ಲಾ) ೨ ಎಂದೆನುತ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಬಿಟ್ಟನು.

  • ವೈ.ಎ.ನ ನಿನಗೆ ಏನನ್ನ ಕೆ.೪ ೨ ಸೆ. 071 ವುದಿ.. (ಸಂ ಕಟದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರ ವೆ.

" ಆ ದಿನರಾ : ಮಲ್ಲಿ, ನಿನಗೆ " . ವಚನ:ಪ ಬೆಚ್ಚಿತು. ಸಾವಿ .ಸಿ ನ ವ ಹ :- 1 ರಿ ಗ ೧, * ರಾಮ ಚಂ "" ನನ್ನ ಮದುವವ ತಾ 'ಈ ವು Fಇ೦ ಮೆ. ಬಲೆ ತಾನ– T 2 - ಪಪ್ಪಾಯಿ ತೆಂದು ತಿಳಿದು .. ಸುವದಾದ, ೮ - ೩೪+ ಮಕಾರಿಯದ ಆದ್ಯತೆ ವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ, ಲೋ: #: ಸುರಹಿಸುವ, ಯಾ ಗೆ 5 ನೇ ಲೆ & ದ ಚಾಲಾ ಹಲವಮ್ಮ ಕಾಡಿದೆನೆಂದ. ಸಂಕಟಸಹ ತಿ" ವಾ 1, ಪ್ರವೇಣಿ `ದು ನಾನೂ ಎದ: ರು ಗೋದತೆಯ , ಈಗ ತನ್ನ ಕಷ್ಟ “ಳೆಲ್ಲವನ ನನ್ನ ತಂಗಿಯೊಡನೆ ಹೇಳಿ , ಆ ದಿನ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ, ನಾನ* ಎಳೆ ದುಷ, ತನ್ನೊಡನೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿ, ೧೯೬, ನಾನು ಇನ್ನು ಬೆ~ ವಿಸಿರುವದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು, ಆ ತೆವ.೬ : ಗೃ೪೩ಗಿ ಜೋಗುವೆನೆಂದೂ ನ ಡಿದು, ತಾನು ಈ ಕಳp..'ರವನ್ನ ನಿಂಗೆ ಬೇಕ್ಷಿಸಿ, ಭಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳಲು ಗ್ಯಕಳಾದಾಗ, ನಾನ ಫಾ'ರಿಯಿಂದ 4 ಸಾವಿತ್ರಿ ಬೆ: , ಬೆ : ” ಎನ್ನುತೆ Jಚ :* ನನ್ನ ಕೈ ಎಂದಿನ ಅದು ಈಗ ೨೧ ಆಫ+ ಇಗೆ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿದೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಲಿಕ ಸಹ ಆಗದೆ ನನ್ನತ:ಬೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟ ಹೊrಳಬೇಯಿ ; ( ಹಾಗಾದರೆ ಅವಳು ನಗೆ ದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕವಳಲ್ಲ. ( ಆದರೂ ಆಕೆಯೊಂದು ಬಾಧಿಸುತ್ತಿರುವದು . ಸಿಗುಪಳೆ, ಏನೋ ಎಂಬುವ ಛಾತಿಯೊಂದು ಬಿಡಲೊಲ್ಲೆನೆಂಬುವುದು ಈಗ ನೀನು ಬರುವದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, ಅತಿಧ: 3ಣದಿಂದ ಆಲೆ, ಚೆಸುತ್ತಿರು