ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೨೭೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಸತ್ತ ಪತ್ರಿ” y ( 1 } . ವಾಗ ನಾನಲ್ಲಿ ಯೋ ಕಳದ ತೆವ: 6 ವಿ ೯ ಇರವಾದ ಮುಖಗ' ನನೆ. ಗಿದ ತೆಯ, ಭಾವಿ : :* * K ( ರಿರ್ಟ, ಕೆ , ತೋಂದಿನಿಂಗ ಇರೋ ಕೂಗಿದಂತೆ : ೧ ನೆ R -.. “ ನನಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಜಿ ಗ್ಯವನ್ಮ ಟ: ಮಾಗಿಸುತ್ತಿವೆ. • ನನಗೆ ದರ :3 ಮಹತ್ವ ಗವಾ ಧ್ವಧೆ ದ.ನ್ನು ಒಟ ಮಾಡುವೆ.

| as F or ೧೬ ನೆಯ ಪರಿಚ್ಛೇದ. G 2 ೫ \ { ನಡುಹಗಲಿನಲ್ಲಿ, ಸಸಿ "ದೆವನ, ತನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿಶದ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಈತನಿಗೆ ಬೆದರಿ ವಾಚ. ದೇವರು, ಎಲ್ಲಿಯೋ ಆ ವಿಷು ಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಎರಡೆತ್ತಿನಭಂಡಿ 1. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಮಾ ಡ. ಸ೨ ಹಿಂದಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂ,೪ ವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಮುಂದು Tಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಯಲಾಗಿತ್ತು ಉರಿವ ಬಿಸನರುಳವನ್ನು ತಾಳ ಲಾರದೆ ಒಳಗಿರುವ ಜನ* ತಹಶಸಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಗ್ರಹಚಾರಕ್ಕೆ ತಂತೆ ಗಾಹಿ.ಚಕ ವು ಈ ಹಳ್ಳಕ್ಕಿಳಿಯ* * ಢಕ್ ' ಎನ್ನುತೆ Tಾಡಿಯ ಗೂಟವು ತಲೆಗೆ ತಗಲ ತಿತ್ರ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ ವದ ರೋಳಿ ಗಾಗಿ ಬೆನವಳೆಗಳು ಪುಡಿಂಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದವು ಸದುದಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಗಳ ತಾಡನಗಳ ಕೆಳY ಳಿಯೋಣವೆಂದರೆ ಅತ್ಯಗ್ರವಾದ ಸರಾ ಪತಿಯ ಮರಗಳ ಸಾಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂಗಅಲೆ,ಂದು ಗಿಡವು ಕಾಣಿ ಸವದು, ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳA, ಗುಡ್ಡಗಳ ಮಾತ್ರ ಈ ಚಳವಾಗಿರುವವು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ, ಬಾ "ವಾರಿಗಾರಂಭವಾಯಿತು « ಸಾವಿತ್ರಿ, ಆ ಲೋಟವನ್ನು ಕೊಡು, ಲಕ್ಷವನ-1. ನೀರೆಲ್ಲಾ ಕುಡಿದು ಬಿಡ ಬೇಡಿ, ಇನ್ನು ಒಹಳ ದೂರದವರೆಗೂ ನೀರು ಸಿಗ ವದಿಲ್ಲ" ಎಂದಳು ಅಯ್ಯೋ ಸಾಯಂಕಾಲವಾದೀತೆ, ತಂna೪ಯು ಬೀಸೀತೆ, ಗಿಡ ಮಠ ಗಳು ಬಂದಾವೇ ? ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಗಲಾರಂಭಿಸಿದರು, ಎತ್ತುಗಳು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲಗೆ ತೂಕಡಿಸುತ್ತಾ ಗಾಡಿಯ ನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಯತ್ನವಿ