ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೨೮೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

. ಅವರಿಗೆ ಈ ಪವೂ ಇರುವುದೋ, cಹ ವನ್ನು ನಾನುಮಾಡಿ, ಅವ ರೆದುರಿಗೆ ಸೋಗ, ವುದು ಚಿಹವೇ ? ರಾ- “ ನೀನು ವ ವ ತಪ್ಪು: 1ಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಿವದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹು ವುದಾದರೆ ಇದುವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ದೋಷಾರೋಪಣೆಗಳಾಗ ಎಹುದು ನಿನಗೆ ಸರಿಯಾದವಿವೆ ಚನೆ . ಎಯಿತಂದೆಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿಯೆ? ಒದಗಣೆ ವೆಳೆ - ಗಂಡಿನ ದಾದರೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿ ೧೪ ವಾಗಣಿಸುವುದು ಯಾವಧು, ನೀನು ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯುಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳು, “ ನನಗೆ ಸಾವಿತ್ರಿಯನೂ ಬೇಡ, ನೀವು ವಾರನ್ನ ಮದುವೆ ಯಾಗಂದದೆ ಅವರನ್ನು ಆಗುವೆನು, ಫಣಿಸಬೇಡಿ : ವ. -- " ರಾಜ, ನನಗೆ ಇತರಂಗಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಮಿ ತನ್ನಸುವ ವನ್ನು ನನ್ನ ವಾತಾಪಿತೃಗಳ ; ಎಣಿಸದೇ ಇ# * ವೇ ? ನಾನಷ ಮ.೦ದಕ್ಕೆ ಸಂಸಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಸಾವಿತ್ರಿಯು ಅವರೊಡನೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ದಳು ? ರಾ- ಅವರಿಗೂ ಈ ಆಲೋಚನೆಗಳುಂಟು, ಹುಡುಗನಾದ ನಿನಗೇ ಇಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿಯಿರುವಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ರಹಿಹುದು ?

  • ಮ- ನನಗೆ ಸಾವಿತ್ರಿಯ ಹೊರತು ಬೇರೆಬೇಡ, ಬೇರೆಯಾದರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ದುಃಖವಲ್ಲದೆ

ರಾ- 4 © ನಿನ್ನ ಕೀಳುಮತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆಂದು ವರ್ಣಿಸಲಿ. ಅವಳ ಹಿಂದುಮುಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸದ್ದುಣ ದುರ್ಗುಣಗಳು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಅವಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹುಳುಕಿರುವದು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ನೀನು ದುಡುಕಿ ಅವಳ ಬೇಕೆಂದು ಕಟಹಿಡಿದರ ನೀನು ಮುರ್ಖ ನು ಮ- “ ನಾನು ಮೂರ್ಖನಾದರೂ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ. ರಾ-ಈಗಸಾವಿತ್ರಿಯು ಹೊರಟು ಹೋದಳಲ್ಲ, ಆಡಳಪುದುವೆಯು ಇನ್ನು ಎರಡುಮೂರು ದಿವಸಗಳು ಇರುವಹಾಗಿಲ್ಲ ನೀನು ಮಾಡುವ ದೇನು ? ಮಾಡಿದುದೇನು ? ನೀನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದರು ವುದು ವಯು ನಿಲ್ಲುವದಿಲ್ಲ.