ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೨೮೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

೧೮ ನೆ * ಜೈ ಗೆ . P # 44 You » » ೭.- " . ಸಿ: ಗೃಹವ: ಶಾನ ಭೂ.: : ನೆಮ್ಮದಗ್ಧನು. ತನ್ನ ಗಮ ಗಲ್ಲಿಯೇ ೫", , ತೋ * ಟಿ/ # ೨೬ದೆ ಒ೦ದು ಒಳಗೆ ಮನೆ ಗುದ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದನ ಊರಿಂದ ನಿರಿಗೆ ಹೋಗಿ ವ ಸ : ಭಾ೯ಣಿ ಎಕರು ಈತನ ಹಳ್ಳಿಗೆ " ಧನದಣಿ ಗೆ ೯.೦ದ 'ದಾದರೆ ಅವರನ: ಊಟ ಉಪ ಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸತ್ತಿ ಗಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ: ಸA ಡವ ಐದು ಬಾ|ಣ *ತು ಹೊರಗಿನ ಜ್ನಗಳ ಊಟಕ್ಕಿರುತ್ತಿದ್ದರು, ಹಸ” ವರು ಜೊಟ್ಟಿ 5 ರಿಂಗ ದಾನಧ -1 714'ನವ ತಾ ಡವೆ ಕಟ್ಟದೆ ಸ್ಯಧಾ ಈಗ ಡ ದೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ ನು ಬಡವರ್ಗದ ಜಾರಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಮಾರಾಧನೆಗಳನ್ನು ನಾಡಿಸಿ, ೧, ವೈರಳನ .೧ Tಕೆ ವನು, ಓಗು ಗಹ ಎಂದಿರುವವರು ೯.೦ದಗೆ #ವರಿಗೆ ವ ರಾಗೆ ನ ಟಿ --ಡವನು ಆತನ ದ ೧೯ಗಳನು 2 (ಗು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರು ವಿಶೇಷವಾಆ : ಡಣ 77 ವಗತ ನನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಪೊತ್ತಾಹಿಸಿ ದರೂ, ಬಳೆ ಪವನ ೪ ಸಾಣ ದಗ: ಹಿಗ್ಗನ ವನ, ಮತ್ತು ಗೂಸಿ ಸಿದರೂ ಇನ್. ಗರ್ವ ಪ ತಳವಗೆ ಜೆಲವು ವರುಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ಹಿರಿಯವನನು ಈ7 eಕವಾಗ - 3, * ಗಃಖವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕೈ ಲಾದಮಟ್ಟಿಗೂ ೬,'ಚಹ : ಡುರಿಗೆ ನಿಜ, ಎದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಸಲುಪಕ್ವಿ ದನು. ಈತನು ನನ್ನ ಹಣವನ್ನು ವಾದ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಪಾಠಶಾಲೆಂtಂದು ಈಗ ನೀಕ್ಷಸಿಯಲ್ಲಿ ಗುಳದು. ಕೇವಲ ತಿನ್ನುವದಕ ಗತಿಂಡಿಬೆ. ಹೀನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹುಡುಗರು ಯಾವಾತಿವರಾರೂ ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದುದಾದರೆ ಅವರನ್ನು ಕರೆತಂದು ತಂದೆಯೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಹಾಕುವನು ಅವರು ಬುದ್ದಿವಂತರf ಓದು ಈ ಬಂದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಊರುಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ, ತನಗೆ ಸೆಂಟರೂ ಇದ್ದರೂ ಆದವರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ ವೃದ್ಧಿಗೆ ತರುವನು. 11