ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೨೯೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಸಾದಿತ್ಯ ). ( G | ನೀರುಮನೆಯ ಒಳಗೆ 38, ಭಾವಿಯ .....* * ಯಿ, ಗಲ್ಲ ಭಿನ್ನ ಹೇ& ಶಿಕ್ಗದು, ತಂಗಿನಮಟ್ಟೆಗಳ , ವಾಸn೪ವಿ, ನೀವಸೆಯ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು : ಲೆ ಲ ಓಗೆ, ಕಳಗೆಲಾ ನೀರ: , #Aಚೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವದು, ಸೀರೆಗಳ ನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವರ:, - ಬೃಬ್ಬರ ಜಾರ) ವಿ* ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮದುವೆ: ೨ ಮನೆಯ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನ ನ ಇ ತಿದವು. ಭಾವದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸೇದುವAAಓಗು, ವ.ಡಿ.ಟೆ - 4 h ಥಿ-ವಿ, ಹ ಣೆಯುಳಳಗೆ ಉರಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುವ ವೈಯಾರ ವೆ.ನಸ್ಸಿಗೆ ಇಷವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿ ದ್ದವು. “ ಶೀಗೇಕಾಯನ್ನು ಚಕಿ ಬಜ್ಜಿ ಪಕ್ದಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ " ನಿರುದು ನೆಯಿಂದ, “ ನೀ ಧು, ನೀಡಬೇಕು ” ಎ೦ದ: ಕೂಗುವದು ಚಿತ್ರ ವಾಗಿದ್ದವು. ಆ ಹೊಗೆಯುಳ್ಳಿ, ಜಿ ಸೆಳೆಯಲ್ಲಿ, “ ಳಗೆ ಸೀಗೇಪು ಹಿಮ ಬಿದ್ದಿರುಖ, ಪತಿ ಆದಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ತಿಳಿಯy 8ಿಸುತ್ಕಣಿ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಿದ ಕುತ್ತ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜೈಲು , ಆಭ್ಯಂt'ಸವನ್ನು ಮೂಡಿದರ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನವಾದಂ#ಗುವದು. “ ನಿ ಸ ನ ಮೊದಲಗಳಿ, ನೀನು ಏಳ " ಎಂದು ಸಮಿತಿ, ಕುಕ್ಕು ಸಗಮ್ಮ ಕೂಗಿದಳು.

  • ನಿಮ್ಮ ಸಣಗೆ ಸುಸಚಿ೦ತ.
  • ಇದೇಕ ಹೀಗೆಹರುವೆ, ಬಂಡಠಡರಿಗೆ ಭಾಸವನ್ನು ತೆಗೆ ಯುಕ್ತಿಯ

“ ಕೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ನಾನಂದು ಹೇಳ. “ ಗುಂಟೆ?ಕುದುವಯರುಷ, ನೀನು ಹುರುಪಯುಕ್ತ, ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ, ಕೂಲಿಲ್ಲ. ಏಳು » “ನನಗೆ ಇದ. 4.ಇದೇನು ಆಟವಾಡುತ್ತೀಯ, ಇಮ್ಮನನ್ನು ಕಳುಹಿಗಳೇ, “ ಯವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿರಕ ಶೇ. “ ಯಾರು ಬರಹರು, ನೀನು .ನಳು, ಸನ್ನತ