ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೨೯೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

11? ಕಾದಂಬದಿ ಸಗ್ರಹ ಉಡರು. ಜಡೆಗಳನ್ನು ಹೆಣೆದುಕwವುಗೆ, ಹೂವುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟು ವದು, ಸಸೀರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಆಗಲೇ ಸಾಯಂಕಾಲ ವಾತ ತಟ್ಟೆಗಳ ಅರಶಿನ ಕುಂಕುವ, ಇಭ ಸೂ ತಂಗಿನಕಾಯಿಗಳ ಸೂ ಜೋಡಿಸಿಕೂಳ ವA; ವ.ಚ. ಜತt C) ದುಖಾನವ ರಾಮು ದೇವರ rಡಿಯ ಒಳಗೆ ತಗದವರು, ದೀಪಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸು ಪುದು. ಈ ಕಾರೈಗಳಲ್ಲಿ ರಾಗೆ ಪುರೋಹಿ ' ಕರು ಒ೦1“ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಭು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಲೋ, ಇಲ್ಲವೇ ಗುಡಿಯ.ಆಗಿ . ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಗುhಜಿ.ಯ ನಡಯಲಿ ” ಎಂದು ಓದಲು, ಬಂತು, ಹಿಲುಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಹಳ್ಳಿಯಒಳಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು ಓಳಗದವರೂ ಸಿದ್ದವಾದ ಕು. ಸರಾಸ್ಯ ಎಗಿಹೋಗಿ ಕಲೆಯಾಗುತ್ತ ಓ೦ದಿತ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಕಡಿಯ ದ್ದರು. ಗಂಎಸಪಶು, ಆrಲೇ ಕಣಜ ಈಗಿರುವನ್: ೬ *. ಆದಿರುಷ್ಕರ; ಇನ್ನೂ ಆಗಬೇvu #ಸಗಳ ಒಪಳ ವಿವೆ” ಎಂದು ಪುರೋಹಿತರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಿಕ್ಟರು. ಇಕ್ಷ್ಮಮ್ಮನೂ ಸಿಂಗ ಶಿಸಿಕೊಂಡಳು. ನನ್ನ ಅಕ್ಕನಿಗೂ, ರಂಗಿತರಿಗೂ ಸಿಂrtರಿಸಿದಳು. ಅವಳ ಅಲ್ಲವೇ ಬೀಗಿತ್ತಿ, " ಚುಸೆಯಿಂದ ಹೊಠಡಿ, ಆse ಫೋ೪ಗಮಾಡಿಸಿ ಲಗತ್ತುಗುರುಜnಯಿತು. “ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಕರೆಯಿರಿ:ರಿ ” “ಸಾವಿತ್ರಿ , ಸವಿ, ಸವಿ ” ಏನು ಇನ್ನು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಸಂಪತಿಎಂದು ಕಾಗುತ್ತtyದರು ಒಗರೂಕರು. ( ಸವಿತ್ರಿ, ಸುಖ, ಸಾವಿ ಶ್ರೀ ” ಸುಮಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿತ್ರಿ, ಸಾವಿತ್ರಿ ಸವಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. " ಸವಿತಿwು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದಳು ? ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷwwwು ?