ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೩೦೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಕದಂಬರೀ ಸಂಗ ಇಟ್ಟುಕY Kಬಾಯಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ, ಗುಜರಾತಿ ಹುಡು ಗಿಯನ ತಂಡ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ೫. ಜ ನ– ಅವಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳುವದೇನಂದರೆ,-ಅದಗ ಸಾವಿ ತಿಯನ್ನ ಕಟು ವ ದ ದ ೧ ಸ ಮಾಡಿಬಿ , ಗುಜರಾತಿ+ಹುಳು ಗಿ ತುನ್ನಾಗಲೀ, ಬಾಕ್ಸಿ ಹುಡುಗಿಯನ್ನಾಗಲಿ, ಅವನು ಆಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಚು ಜ, ತಿ ನನಗೆ, ಆ ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ಛವಿ, ಆದರೆ ಆ ಒಳ ಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ವಿಗತವಾರು ? , ಜನ-ಆವರ ಒಳಿತಿಗವೆಂದರೆ ಯಾರು ಸುಯನ ನಿಖರ ಅಡ್ವನೂ ಒಳ್ಳಯವರು ಒಳ್ಳೆಯವರ ಸಹವಂಸವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದೆ, ಗರ್ವಿತರಾದರ ಜತೆ ಕೈ ಸೇರಬಾರದು . ಎ, ಜ, ತಿ-ಇಂತುಕ ನೆಂಟನವನ್ನು ಯಾ' ವರಾಡಿರಲrn; ಎ, ಜ, ನ. “ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ. ರದು - ಎ, ಜ, ತಿ.. ಅಂತ ಚಿಂತ# ಗಸ ಆh+th ಯಜಮಾನರಂ ಆಲೋಚಿಸ ತೃ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಣ೯ನಗೆ. ನಗುತ್ತೆ, 'ಕೃಷ್ಣ ವೇಳೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾ, ಎಂದು ಕರೆದು ತಮ್ಮ ಈ.ಠಣಗೆ ಹೊರಟರೆ,

  • * 1: ಯಾವಗ ಮೂತನಾಡಿ, ತು, ಆ ) • ಗೆ೦ದರ್ಭವು ಒದಗಿತು.

“ಆದಿನ, ಅತಿಯದು ನಮ್ಮವನೆಗೆ ಸವಿ ಸ * ರೆದಿದ್ದೆವು ಆ ದಿನದಲ್ಲಿರ..

  • ಅದು ಹೇಗೆ. * ಈಳ ಇಡಿ ಅಲ್ಲ.
  • ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಲು #ುರದಲ್ಲಿ ಯುದು, ಒಬನ್ನೊಬ್ಬರು uರಿಯರಲ್ಲ.

“ ಸರನೆ, ಹೇಳಿದರು , ನಾನು ಸವಿಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಕರುವನು, , $ ೪) 11 & - Ly