ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೩೦೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

118 ಳದಲ೬೨t* ಸಮಿಗ್ರಹ' ......... - ,, , , , , , , , , , , , , , .. . . . . .•••• • • • • •••••• 1 1 1 ಈ Y

ಸಿರಿ by A. 2 t

& 1 ಟಗಿ :: - : +* ಲೆವೆಲದ ವೇಳ ಕದವು ಸೇರಿ ವೆ: -೨. ಆದರೆ, ವವವೆ . ಇಲ್ಲಿಯ + ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ಯ, ಗಂಟ ಕಾಸಿಗೆ *ಚಿ ಮಾತು . ಪ್ರJನ . ಆ ರಾಣಿ.ಚಂ ಬ - ಸಿ 74 ವ೦., ಎ . ( 4 + ಜಿ ಪು, 1 ನಾರಸಿಗೆ ಬದ - ಇ . ಎರ:ಪ ಟಿ , ವAA ನ: * 7. ! * ಆ ಆನೆ : ಇರ ೮ಾರದು, ಈ : ಮ93 ) 'ವಿಷಯವು ನವ: {1.ಲಾ ತಿಳಿದಿರ ವ - ಆ ಈಡಿಗನು, ತಃ ವವ ವೆಖಸಮಾಚಇರತನ ... ಶ್ರೀ ಸಿ. ವದಂ ದರೆ ', ತಿಳಿಸಿರಲಾಗದೆ , ಆ ರಾ ದ ೧ದ) -- 2.2, ಸಿ) ", C, ಮೆನು ಈ ಎ, ಏ ತಂತ ನಡೆದಿರಟೆ : . - ಎ ಗ'ವೆ- * &ಳದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂಧಿಸಿದುದಾದರೆ, ಬ್ಲ್ಯುಎಇಗುವಗೆಂದು ತಿಳಿದ , ಹಿ< ” ನ ಡಿ ಎ ನಲ್ಲವೇ ? ಎಂದು ಯೋ - ಇಸಿ, ೯.೧ ಡಲೇ ನಾಗೆ ಈ ಗೆ ... C ಬಟ ೪೩: ಗಾಡಿಗಳ ಎಳೆ ಬಂತಸು, ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ೨೬3 ... 7t ( 1 * : ಜೆ , ಆಗ್ಗೆ ತಿ ೯ ೨೪ಾಪುರದಿಂದ ಬಂದೆ. ಕ, ಗಾಡಿ 'Y: '೮.: ವುವು. ಒ೦ಗರ. ಪುನಃ ಶನು ಜk: ಮ?: ತಸ.: $ ಐಟja 13 ಗೆ : ವುವು, ಸುಬ್ಬಯ್ಯಸ: ವಿಚಾರಿಸಲು, ಓವ - ಇ - ೯ಗವದಿಲ್ಲ . ನಾಳೆ ಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವೆವು ಎಂದರು. 'ನ', ಚತ: ನೆ ಒಂದೆ. ಕುದು ರೆಬಳ ಕಿದೆ, ಬಣದ ಎರಿ ಹ ಳಪ್ಪ ಇs 3 ವೆನೆಂದರೂ .. ಶಿ ಗುವ ದಿಲ್ಲವೆನ್ನಲು, ಸುಬ್ಬಯ್ಯನು ಖಿನ್ನನಾಳ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಕೋಳತನು. ವತಿಯರು, ರಾಜಸ, ಆಗತಾ? - ಕೃಪಲ್ಲಿಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಒಂತರು, ಬರವೆಬಗ ಸುಬ್ಬಯ್ಯನನ್ನು ನೋಡಿದರು, ಆದರೆ ಮಾತನಾ ಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮತೀಯ ಆ ಸ್ಥಳಿಯ ಬಳಿಗೆ ಜೋಗಿ ತಾನಿಲ್ಲದಾಗ ನಡೆದ ಸವತಾರವೇನೆಂದೂ ಈಗ ತಂದೆಯವರಲ್ಲಿಂ ತಾಯಿಯ ಮನ ಸೈಂತಿಪದೆಂದೂ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೆಂದರೆಂದೂ ಹೇಳಲು, ಆ ಆ ಮುಖ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ತಂದೆಯು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲವೆಂದೂ, ತಾಯಿಯು ಏನೂ ಅನ್ನಲಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಹೇಳಿದಳು, ಮೂರ್ತಿಯು, ತ೦ಗಿ ! ನಾನು ನಗೆ ಹೇಳಿದುದನ್ನು ಏನುಮಾಡಿದೆ ! ಎನಲು ಈಗ ತಂದೆಯುಂ ಬರಬಹುದು it.