ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೩೦೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಜನ ಕುತ್ರಿ

11) 1 { 1} ತಿ , ! ಆನೆ - ಕೆ 4 ಳ , ಎಂದಳು, ಹಾಗಾದರೆ ಇ ವ ವ ವ ಣೆ, Pಳ ರ್ಬ ಕಿದಿತೆ ? ಇದು ಪುರ್ತಿ ಕೇಳ. ನಡೆದಾಡವು ದಿನನ, ಪು 1 # Pಳ ಜೆ * ರವರ ಎಂದು ನ ಎರವನ ಓರೆ ವಾಸಿ ೯೯.೧ ., ವ.ನಿ ಕ್ರಿಯೇ, ನಿಯೊ?, ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವೆಸಗಿ, ಪಡುಗ - ೩೫ಳ ೩–ಸಿ.ಗೆ ೧ ಸಸಿತಗೆ ಯಾವ ಹಕ :ಗಿ ರಾದರೆ::ನ: ” ಎಂದು ಕ್ಷಮ - * * * * 7. X, ವಿಗ್ರವ ಎತಿಗೆ ಶಾ 1, ಎದಂ, #Jಡಲಾರೆ, ಬಿಗಿ, Sಗ : ದು:ಖದರು .ಇಡಿದೆ ಬೆಣ, ಅವನನ್ನು ನಿwಸು ಮದುವೆ ಭಾಗ ನ್ನು, 8 ಕೆಯು ಟಿ ವಿ ನಿಸಗೆ ಬೇಡ ಎಂದಳು. ಅದು ಏಣಿ ? ದ ಪ ೩೩ರ ವರಾತಿಗೆ, ನಗೆಗೆ ಮನಸ ಒಬ್ಬ ತವಾ ಗಬೇಕು, ತಿಂಗಳ ೨. ನನಗೂ ಹಾಗೆ :ಖೆಎ-1 ಶಿಸ್ಕಣ), ಹಾಗಾ ವರೆ ಸಾವಿತ್ರಿಯು ನಿನ್ನ ಸುನಗೆ ಪ್ಪಿರ ವಳ ? ಎಂದು ತಿಳಿದಳು. ಪುನಃ ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ.. ಎಂದು ನಗುತ್ತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೊಪ್ಪಿಗು ? ಎಂದು ವರ್ಣಿ, ಆಂಡನು. ಈಗೆಂದು ಯಾವಾಗ ನಿನೆತ್ರಚನೆ ಹೇಳಿದಳ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ ಕೇಳಲು, ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿಶಾ)* ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮನಸು 'ವೇಶ ನನ್ನದು ಎಂದು ಪುರ್ತಿ ಹೇಳಿ, ಅವಳ ಮನಸ್ಸು ಶಾಪಪಂದನವೆ ಆಲಿಸುವುದು ಎಂದ | ಕೃಷ್ಟವೇಣಿ ಸ.ಡಿ.೨ ೨, , ನನ್ನ + ಬೆಲೆ ಇರುವುದು ಆದು ಸಮr? ಖಂಡಿತವಾಗಿ 7?ತ ಎಂಜಾಗಿ ವರ್ತಿ ಅನ್ನಲು, ಅದು ಹೇಗೆ : ಲೈ? ನೀನು ಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳ ದಿಗ್ಧರೆ, ನಾನು ಏನೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಏನೋ ಹೊಸಸಂಗತಿಗಳ: 2:* ಬಬೇಕು, ಎನ್., ಕೃಷ್ಣವೇ ! ಅವ ೪ ನನ್ನೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ' , ಬಾಯಿಬಿ ಹೇ* ರುಪಳ ೨, ೩೪ ಕೊ, ಎಂದು ಮೂರ್ತಿ ಹೇಳಿ' wು ಎಳ್ಳಿ, ತಾವಾಗ ? ಎ: ೯ಟ ಪುನಃ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಟಿತು. ಅದೆಲ್ಲಾ ಗೊ **ಣೆ, ಅಂತ ೧ ನವಿಧ ವ... ಒಂದಾಗಿರುವುದು ಎಂದು ಮೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದನು. ಹಾಗಾದರೆ + -, ನಿ ದಂಪತಿಗಳು. ಎಂದು ತಂಗಿಯ ನುಡಿಯಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಲೆಂ. $ + L ವನು, ವಿಂಡು ಮರ್ತಿತು ನುಡಿದನು. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ರ್ಸೆ (ಇವನಿ w, - TV